Pensioenen Overige economische ontwikkelingen
Gepubliceerd op: donderdag 24 januari 2013 om 12:56
Regeling iets verruimd
Het kabinet heeft de doelgroep voor de overbruggingsregeling van AOW-gerechtigden verruimd. De regeling gaat nu gelden voor:
 • mensen met een vut-regeling, prepensioenregeling, overbruggingsregeling, of een regeling op basis van functioneel leeftijdsontslag
 • (voormalige) zelfstandigen met een private arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • mensen met een private Anw-hiaatverzekering of -pensioen
 • mensen met een private WIA/WGA-verzekering
 • mensen met een lijfrente
 • mensen met een levensloopregeling

Dit is een ruimere groep dan oorspronkelijk in het Regeerakkoord was afgesproken. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit aan de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Zo komt iemand die na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 is geboren, in 2013 in aanmerking voor een AOW-uitkering. Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgt deze persoon echter pas een AOW-uitkering als de leeftijd 65 jaar + 1 maand is bereikt.
Het gevolg hiervan kan zijn dat de persoon in dit voorbeeld 1 maand inkomen moet missen en daardoor in financiele problemen kan komen. Omdat deze mensen door de wijziging te weinig tijd hadden om zich er financieel op voor te bereiden, komt er nu een overbruggingsregeling als compensatie voor het AOW-gat. Staatssecretaris Klijsma zegt hierover: "de regering is zich ervan bewust dat er voor mensen die al met VUT of prepensioen zijn en die een laag inkomen hebben, weinig tijd is om zich hierop voor te bereiden. Dit geldt voor meer mensen. Daarom wordt voor deze doelgroep een overbruggingsregeling aangeboden".

Wel gaat er voor de regeling ook een inkomens/ en vermogenstoets gelden:
 • Alleen inkomens onder 150% van het wettelijk minimum loon komen in aanmerking. Indien iemand meer inkomen heeft dan wordt hij geacht financiële reserves te hebben kunnen opbouwen om het inkomensverlies te kunnen overbruggen.
 • Vermogenstoets: deze sluit aan op de box3- vrijstelling. Dit betekent voor een (volwassen) eenpersoonshuishouden dat er met een vermogen tot € 21.139 recht bestaat op een overbruggingsuitkering en voor een (volwassen) tweepersoonshuishouden tot een vermogen van € 42.278.

Erg ruim is de regeling wat betreft de financiele compensatie niet:
 • Alleenstaanden: 70% van het wettelijk sociaal minimum
 • Alleenstaanden met een inwonend minderjarig kind: 70% van het wettelijk sociaal minimum
 • Gehuwden: 50% van het wettelijk sociaal minimum per persoon

Het wettelijk brutominimumloon (WML) waarmee bij AOW-gerechtigden wordt gerekend, bedraagt per 1 januari 2013 € 1.469,40 per maand.

Bestaande inkomsten die mensen hebben, worden wel in mindering gebracht op de overbruggingsuitkering. Bij de inkomensverrekening wordt er onderscheid gemaakt tussen sociale uitkeringen en inkomen uit arbeid. Sociale uitkeringen (inclusief aanvullend pensioen) worden volledig in mindering gebracht op de overbruggings- en partneruitkering. Voor inkomen uit arbeid geldt dat er een gedeelte vrijgelaten wordt. Hiervoor is gekozen om te stimuleren dat mensen aan het werk blijven of aan het werk gaan.

In de tweede helft van 2013 zal de tijdelijke overbruggingsregeling in werking treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. De overbruggingsuitkering geldt tot en met 2018. Dit geeft mensen voldoende voorbereidingstijd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt de mensen voor wie de regeling geldt in de loop van dit jaar een brief. Gerechtigden hoeven zich dus niet zelf aan te melden.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.