A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioenvormen
In Nederland geldt geen pensioenplicht. Dit houdt in dat u als werkgever niet verplicht bent om uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden, behalve als uw bedrijf onder een CAO valt waarin dit staat. Het overgrote deel van de werkgevers biedt zijn werknemers echter wel een pensioenregeling aan. Het pensioen is zelfs een zeer belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket geworden. Op het moment dat u besluit uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden, bent u niet volledig vrij in de keuze van de voorwaarden. In de Pensioenwet (PW) zijn strikte regels aangegeven waar een dergelijke regeling aan moeten voldoen. Voor meer informatie over de regels met betrekking tot een pensioenreglement, klik hier.

Op het moment dat u uw personeel een pensioen aan gaat bieden, dient u een aantal keuzes te maken. Allereerst dient u als werkgever te bepalen welke pensioenvorm u uw personeel aan gaat bieden. Hierbij dient u sinds de introductie van de nieuwe Pensioenwet te kiezen uit de volgende 3 pensioenvormen:
 • uitkeringsovereenkomst
  De werknemer krijgt op de pensioendatum een vooraf vastgestelde uitkering.
 • kapitaalovereenkomst
  De werknemer ontvangt op de pensioendatum een vooraf vastgesteld kapitaal waarmee hij/zij bij een pensioenuitvoerder een pensioen moet aankopen. Dit kapitaal staat vast. De uitkering hangt af van de dan geldende mogelijkheden.
 • premieovereenkomst
  Er wordt jaarlijks een premie gestort in de pensioenvoorziening van de werknemer. Op de pensioendatum moet hij/zij met het dan beschikbare kapitaal bij een pensioenuitvoerder een pensioen aankopen. De pensioenuitkering hangt hierbij af van het opgebouwde kapitaal EN de op de pensioendatum geldende mogelijkheden.
Pensioenregelingen
Voordat de nieuwe Pensioenwet geintroduceerd werd, spraken we van pensioensystemen. Alhoewel het systeem (zie boven) wat aangepast is, zijn de typen regelingen nog steeds relevant. Hieronder staan de verschillende pensioensystemen op een rij. Als u op de links (onderstreepte woorden) klikt, krijgt u over dat onderdeel een uitgebreide uitleg.
Beschikbarepremieregeling
Deze regeling wordt ook wel het beschikbaar premiestelsel genoemd. Per jaar stelt u als werkgever een vooraf bepaalde bijdrage beschikbaar ten behoeve van de pensioenopbouw van uw personeel. Aangezien de fiscus geen overmatige pensioentoezegging duldt, geldt hierbij een maximum bijdrage per jaar. Deze maximum bijdrage is afhankelijk van leeftijd en salaris. Er geldt geen minimale bijdrage. Dit is voor u als werkgever een eenvoudige regeling waarbij u precies weet waar u aan toe bent. Bijkomend voordeel van deze regeling voor u als werkgever is dat het rendementsrisico volledig bij de werknemer ligt. Op het moment dat het beleggingsrendement op de premies tegenvalt, is dat zijn probleem en niet het uwe. Vaak worden de premies gestort bij een verzekeraar in een verzekeringspolis.
Voor meer info over de beschikbarepremieregeling, klik hier.

Middelloonregeling
De middelloonregeling is een zuivere salaris/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest en het salarisverloop tijdens de werkzame periode. Het op te bouwen pensioeninkomen is bij deze regeling een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen. Dit houdt in dat salarisverhogingen alleen meetellen voor de toekomstige jaren en niet voor het verleden. Deze regeling is voor u beduidend goedkoper dan de volgende regeling (eindloon). Voor beide regelingen geldt dat u uw werknemer een bepaald pensioenbedrag toezegd. Dit houdt tevens in dat het risico dat er uiteindelijk niet voldoende rendement op de premies wordt behaald bij u als werkgever ligt.
Voor meer info over de middelloonregeling, klik hier.

Eindloonregeling
Bij de eindloonregeling is het uiteindelijke pensioeninkomen dat u uw werknemer aanbiedt afhankelijk van het salaris dat de werknemer verdient voorafgaand aan de pensioendatum (of moment van uitdiensttreding). Dit houdt in dat bij salarisverhogingen deze verhogingen met terugwerkende kracht op de pensioentoezegging doorberekend dienen te worden. Anders gesteld: u dient als werkgever bij salarisverhogingen de daardoor ontstane pensioentekorten aan te zuiveren. Vooral in het geval van werknemers met sterk stijgende salarissen, kan dit flinke kosten met zich meenemen. Vanwege deze kosten en de daarmee samenhangende risico's, wordt deze pensioenregeling de laatste jaren steeds minder gebruikt.
Voor meer info over de eindloonregeling, klik hier.

Gematigd eindloonstelsel
Dit is een combinatie van een middelloon- en eindloonregeling. Hierbij geldt dat tot een bepaalde leeftijd de eindloonregeling aangehouden wordt. Na die leeftijd geldt de middelloonregeling. Dit heeft voor u als werkgever als voordeel, dat loonsverhogingen over de laatste jaren de pensioentoezegging niet onnodig duur maken.
Voor meer info over het gematigd eindloonstelsel, klik hier.

Keuze pensioenvorm en pensioenregeling
Een belangrijke vraag is uiteraard welke pensioenvorm en pensioenregeling u uw personeel aan moet bieden. Deze keuze is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals:
 • Is er sprake van een CAO?
  Valt uw bedrijf onder een CAO, dan kan het zijn dat u geen keuze heeft en er een voorgeschreven regeling geldt.
 • Wat kunnen uw potentiele werknemers elders krijgen?
  De pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die werknemers steeds meer meenemen bij hun keuze van een werkgever. Om goede werknemers te interesseren voor uw bedrijf, dienen de arbeidsvoorwaarden goed te zijn. De pensioenvoorziening hoort hierbij bij het totaalpakket.
 • Wat kunt u betalen?
  Een eindloonregeling zal vaak erg gewaardeerd worden door uw werknemers, maar is in de meeste gevallen zeer duur voor u als werkgever. Het is uiteraard belangrijk te kiezen voor een regeling die voor u (goed) op te brengen is.
 • Wilt u het beleggingsrisico lopen?
  Bij de zuivere salaris/diensttijdregelingen garandeert de werkgever een pensioeninkomen. Bij tegenvallende rendementen zult u als werkgever extra premies moeten betalen. Wilt (kunt) u dit risico lopen?
De keuze van de juiste pensioenopzet is erg belangrijk. In veel situaties kan het verstandig zijn om hier professionele hulp bij in te schakelen.