A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Arbeidsongeschiktheid voor de werknemer
Iemand is arbeidsongeschikt als hij als rechtstreeks gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om met arbeid hetzelfde te verdienen als gezonde personen met soortgelijke ervaring en opleiding verdienen. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door 2 inkomens met elkaar te vergelijken:
 • het inkomen dat de arbeidsongeschikte nu nog zou kunnen verdienen;
 • het inkomen dat de arbeidsongeschikte verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd;
Het verschil tussen die twee is het verdienvermogen. Deelt u ze door elkaar, dan krijgt u het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Voor Nederlandse werknemers geldt dat er bij arbeidsongeschiktheid - net als bij pensionering - inkomen ontvangen kan worden uit 3 bronnen: de overheid (WIA), de werkgever en eventuele aanvullende voorzieningen in de privť-sfeer. Vanwege deze 3-deling wordt het Nederlandse pensioenstelsel vaak aangeduid met het 3 pijler-model.

Hieronder zullen wij de 3 pijlers uitgebreid behandelen. Daarna gaan we in op de mogelijkheden om - indien gewenst - een aanvullende arbeidsongeschiktheidsvoorziening te treffen.
Overheidsdeel - de WIA
Op 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Bij de WIA draait alles om het 'werken naar vermogen' . Dit houdt in dat het er niet meer om gaat wat je niet kan maar om wat je wel kan.

Kort samengevat is de WIA ingesteld om werkgevers en werknemers te dwingen om bij ziekte (arbeidsongeschiktheid) samen te gaan zoeken naar een oplossing. De werkgever dient hier werkelijk moeite te doen, aangezien hij verplicht kan worden om langdurig het salaris te blijven betalen. De werknemer moet moeite doen omdat de uitkering in de praktijk vaak lager uitkomt dan in het verleden. Dit hangt samen met het feit dat nu werkelijk gekeken wordt na wat u nog kunt. Bij de WIA wordt u beoordeeld/gekeurd en zijn er na deze beoordeling twee mogelijkheden:
 • U kunt nog deels werken
  Dan valt u onder de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Hierbij krijgt u alleen ondersteuning voor het deel dat u niet kunt werken.
 • U kunt ťcht niet meer werken
  Dan geldt voor u de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ( IVA). Daardoor bent u verzekerd van een uitkering.

Meer informatie over de WIA
Werkgeversdeel
De werkgever dient in de eerste 2 jaar minimaal 70% van het salaris door te betalen. In veel gevallen wordt door de werkgever in die periode meer dan 70% uitgekeerd. In sommige CAO's is zelfs aanvulling tot 100% verplicht. Na deze 2 jaar komt - als de werkgever gedurende deze periode voldaan heeft aan alle vereisten - de bovenstaande uitkering aan de orde.
Eigen deel
Op het moment dat de bovengeschreven 2 pijlers niet tot het gewenste uitkering bij arbeidsongeschiktheid leiden, kunt u besluiten tot een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden:
 • Lijfrente
  Binnen een particuliere pensioenvoorziening in de vorm van een lijfrente kunt u er voor kiezen om arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Dit is vaak financieel voordeliger dan onderstaande mogelijkheden. Bovendien kunt u ook een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Mocht u arbeidsongeschikt raken, dan neemt de verzekeraar de premiebetaling voor uw lijfrentevoorziening van u over. Uw aanvullende pensioenopbouw loopt dan dus geen gevaar.
 • WIA-aanvullingsverzekering
  Een WIA-aanvullingsverzekering vult bij arbeidsongeschiktheid het inkomen aan dat niet via de WIA gedekt wordt. Daarnaast kunt u een aanvulling regelen op de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen die via uw werkgever geregeld zijn.
 • woonlastenbeschermingsverzekering
  Een woonlastenverzekering is een verzekering waarbij u bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid maandelijks een uitkering krijgt waarmee u (een deel van) uw woonlasten kunt voldoen. Hierbij het erg belangrijk is om goed naar de voorwaarden en kosten te kijken. Zo gelden er bij arbeidsongeschiktheid vaak allerlei uitsluitingen.