A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Nabestaandenpensioen
Op het moment dat iemand komt te overlijden, heeft dit vaak ingrijpende gevolgen. Ook op financieel gebied. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat uw nabestaanden goed achterblijven mocht u onverhoopt komen te overlijden.

Voor de nabestaanden van werknemers geldt dat er bij overlijden - net als bij het ouderdomspensioen - inkomen ontvangen kan worden uit 3 bronnen: de overheid (ANW), de werkgever en eventuele aanvullende voorzieningen in de privť-sfeer. Vanwege deze 3-deling wordt het Nederlandse pensioenstelsel vaak aangeduid met het 3 pijler-model.

Hieronder zullen wij de 3 pijlers kort behandelen.
Overheidsdeel
Het nabestaandenpensioen wordt geregeld in de Algemene Nabestaandenwet (ANW). De ANW is een algemene voorziening voor weduwen, weduwnaars, partners en wezen. Alhoewel alle rechtmatig in Nederland verblijvenden pensonen volgens deze wet verzekerd zijn, krijgt lang niet iedereen een uitkering. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een uitkering en hoe hoog deze is, dan verwijzen wij u door naar de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).
Werkgeversdeel
In Nederland geldt op zich voor werkgevers geen verplichting om hun werknemers pensioen aan te bieden. In het overgrote deel van de bedrijven wordt er echter wel een pensioen aangeboden. Vaak wordt in de pensioenvoorziening ook een nabestaandenpensioen opgenomen. Hierbij geldt dat er grote verschillen bestaan tussen de geboden voorzieningen. Het is dus belangrijk om uw pensioenreglement goed te bekijken om te zien wat er in uw situatie is geregeld. Hierin is uw werkgever overigens niet vrij: als de werkgever pensioen aanbiedt, dient het pensioenreglement te voldoen aan een aantal eisen (o.a. beschreven in de Pensioen en Spaarfondsenwet).

Allereerst wordt vaak een partnerpensioen opgenomen. Onder partner wordt volgens de wet hierbij verstaan iemand waarmee de overledene direct voor het overlijden gedurende minimaal 6 maanden een gezamenlijk huishouden heeft gevoerd. De partner mag geen bloedverwand in de eerst lijn zijn. Ouders en kinderen zijn dus niet toegestaan, broers en zussen wel. Het partnerpensioen gaat in op het moment van overlijden en loopt vaak zolang de overgebleven partner leeft. Het komt echter ook voor dat de uitkering tijdelijk is.

Voor de achtergebleven kinderen geldt dat er een wezenpensioen kan zijn opgenomen. Deze komt tot uitkering op het moment dat de werknemer komt te overlijden en stop uiterlijk met uitkeren zodra het kind de 30-jarige leeftijd bereikt. Eindigen op jongere leeftijd is echter ook toegestaan.
Eigen deel
Het inkomen uit de bovenstaande bronnen is vaak onvoldoende om uw nabestaanden goedverzorgd achter te laten. Het is dan belangrijk om zelf aanvullende nabestaandenvoorzieningen te treffen. Hierbij kunt u denken aan de volgende mogelijkheden:
  • sparen en/of beleggen
    Op het moment dat u tijdens uw werkzame leven eigen vermogen opbouwt, biedt dat een buffer bij (financiŽle) tegenslagen. Hierbij kunt u denken aan spaartegoeden, beleggingen maar ook aan (overwaarde in) een eigen woning.
  • een pensioenverzekering
    binnen een pensioenverzekering worden vaak ouderdomspensioen, arbeidsongeschikheidpensioenen en nabestaandenpensioen geregeld. Op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of arbeidsongeschikt mocht worden, ontvangt u uit deze pensioenpolis maandelijks een uitkering. Op het moment dat u mocht komen te overlijden voor de pensioendatum, dan ontvangen uw nabestaanden maandelijks een uitkering.
  • een overlijdensrisicoverzekering
    een overlijdensrisicoverzekering keert een kapitaal uit bij het overlijden van de verzekerde. Dit kapitaal kan door de nabestaanden gebruikt worden om bijvoorbeeld de hypotheek (deels) af te lossen of als extra inkomensbron. Vaak wordt in het geval van een eigen huis een dergelijke verzekering verplicht gesteld door de hypotheekinstelling als extra zekerheid. Bereken online de premie voor een overlijdensrisicoverzekering.

Stelregel bij een goede nabestaandenvoorziening is dat er voor de nabestaanden voldoende vermogen en/of inkomen overblijft, dat de woonsituatie en levensstijl niet aangepast hoeft te worden.