A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: A
Aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering waarmee de u zich kunt verzekeren tegen de financiŽle gevolgen van de schade die u veroorzaakt aan anderen of aan de eigendommen van anderen.
Aanzegging
Onder aanzegging verstaan wij hier de opdracht van De Nederlandsche Bank aan het bestuur van een pensioenfonds om het beleid of de uitvoering van het beleid van het pensioenfonds aan te passen aan de wettelijke regels.
Actuariële grondslagen
Actuariële grondslagen zijn grondslagen die een actuaris gebruikt bij zijn berekeningen.
Actuariële methoden
Actuariële methoden zijn methoden om met behulp van actuariële grondslagen de contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen of bijdragen te berekenen.
Actuariële oprenting
Onder actuariële oprenting verstaan wij hier het actuarieel verhogen van een pensioenaanspraak op ouderdomspensioen bij uitstel van de ingangsdatum van dat pensioen.
Actuarieel Genootschap (AG)
Het Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen.
Actuaris
Een actuaris is iemand die inschattingen doet over de kans dat bepaalde risico's zich in de toekomst voor zullen doen.
Actuaris AG
Een actuaris AG is een actuaris die lid is van het actuarieel genootschap.
Affinanciering
Affinanciering is de naam van een financieringssysteem waarbij alle pensioenaanspraken op het moment van toezeggen direct worden ingekocht.
Afgeleide producten
Afgeleide producten zijn producten waarvan de waarde ontwikkeling afhangt van een andere vermogenstitel.
Afkoopwaarde levensverzekering
De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beeindiging van een levensverzekering.
Afkoopwaarde pensioen
De afkoopwaarde van een pensioen is de contante waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken.
AG-tafels
AG-tafels zijn sterftetafels die aangepast zijn door een Actuaris AG.
Aibor
Aibor was de voorloper van Euribor.
Algemene Nabestaandenwet
De Algemene Nabestaandenwet is een algemene voorziening voor weduwen, weduwnaars, partners en wezen.
Algemene Ouderdomswet
Algemene Ouderdomswet
Algemene Weduwen- en Wezenwet
De Algemene Weduwen- en Wezenwet is per 1 juli 1996 vervangen door de Anw.
Amsterdam Midkap Index
Amsterdam Midkap Index (AMX) is de naam van de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs die de middelgrote aandelen vertegenwoordigd.
AMX
AMX is de afkorting van de Amsterdam Midkap Index. Dit is de naam van de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs die de middelgrote aandelen vertegenwoordigd.
ANW
Afkorting van de Algemene Nabestaandenwet
ANW-hiaat
Het ANW-hiaat is het verschil tussen de nabestaandenuitkering volgens de inmiddels vervallen Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) en de uitkering die uw partner nu krijgt volgens de ANW.
AOW
Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet.
AOW-franchise
Het op te bouwen ouderdomspensioen bestaat deels uit AOW. Bij de pensioenopbouw wordt hier rekening mee gehouden. De AOW-franchise is een vast bedrag dat van het pensioengevend salaris wordt afgetrokken.
Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid is een term om aan te geven in hoeverre iemand niet in staat is om te werken.
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen is het onderdeel van het pensioen dat voorziet in uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.
Aspirant-deelnemer pensioenregeling
Werknemer die nog niet de vereiste leeftijd heeft bereikt om deel te mogen nemen aan de pensioenregeling van zijn werkgever.
AWW
Afkorting voor de Algemene Weduwen- en Wezenwet. De AWW is per 1 juli 1996 vervangen door de ANW.