A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: M
Marktrente
Onder de marktrente verstaan wij de rente zoals deze op een bepaald moment op de kapitaalmarkt en de geldmarkt geldt.
Matching
Onder matching verstaan wij hier het op elkaar afstemmen van cashstromen van pensioenfondsen zodat de toekomstige pensioenverplichtingen betaald kunnen worden uit premie inkomsten en (vrijgevallen) beleggingen.
Middelloonregeling
Een middelloonregeling is een pensioensysteem waarbij de hoogte van het pensioen wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen over de gehele periode van deelname aan de pensioenregeling.
Mixfonds
Een mixfonds is een beleggingsfonds dat belegt in een mix van verschillende typen effecten, zoals aandelen, obligaties en vastgoed.