A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: O
Obligatiefonds
Een obligatiefonds is een beleggingsfonds waarbij het ingelegde vermogen belegd wordt in obligaties.
Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.
Ombudsman Verzekeringen
De Ombudsman Verzekeringen is een onafhankelijke instantie met als doel het behandelen van klachten en geschillen tegen verzekeringsmaatschappijen.
Omkeerregel
De omkeerregeling is een fiscale regel die inhoud dat aanspraken die berusten op een pensioenregeling niet tot het loon behoren. Vanwege de omkeerregel wordt niet de pensioenaanspraak belast, maar de te zijner tijd te ontvangen pensioenuitkering.
Omslagstelsel
Onder omslagstelsel wordt het stelsel verstaan waarbij de werkenden premies betalen, waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan anderen worden betaald.
Ondernemingspensioenfonds
Een ondernemingspensioenfonds is een andere naam voor een bedrijfspensioenfonds.
Onzuivere pensioenregeling
Een onzuivere pensioenregeling is een pensioenregeling die uitgevoerd door een niet toegelaten pensioenuitvoerder of als de pensioenregeling niet voldoet aan het wettelijk kader van artikel 18 tot en met 18h van de Wet op de Loonbelasting.
Open end beleggingsfonds
Een open end beleggingsfonds is een beleggingsfonds waarbij het aantal aandelen gedurende de looptijd van het fonds niet vast staat. Naar aanleiding van vraag en aanbod kan besloten worden om extra aandelen uit te geven of aandelen in te nemen.
Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen is het pensioen dat iemand ontvangt nadat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.
Out of the money optie
Een out of the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs (strike) van de optie gelijk of bijna gelijk is aan de koers van de onderliggende waarde.
Overbruggingspensioen
Overbruggingspensioen is een tijdelijk ouderdomspensioen dat - bij vervroegde pensionering - ingaat vanaf de dag dat het vervroegd pensioen ingaat, tot het moment dat het werkelijke ouderdomspensioen ingaat.
Overdracht van pensioen
Overdracht van pensioen betekent het overhevelen van het opgebouwde pensioen bij de oude werkgever naar dat van de nieuwe werkgever.
Overdrachtswaarde
Dat is de contante waarde van het opgebouwde pensioen dat door waardeoverdracht van het pensioenfonds van de oude werkgever naar dat van de nieuwe werkgever wordt overgeheveld.
Overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde.
Oververzekerd
U bent oververzekerd als de dekking op uw verzekering hoger is dan het financiele risico dat u loopt.