A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Pensioen woordenlijst: V
Variabele rente
Variabele rente is een rentesoort waarbij geen rentevaste periode afgesproken wordt.
Vaste indexatie
Vaste indexatie is indexatie volgens een vooraf vastgesteld, vast percentage.
Vaste rente
Vaste rente houdt in dat de hoogte van de te betalen of te ontvangen rente voor een vooraf bepaalde periode vaststaat, ongeacht de eventuele wijzigigingen in de marktrente.
Vastrentende waarden
Vastrentende waarden zijn effecten met een vaste renteopbrengst.
Vega van een optie
De vega van een optie geeft aan hoeveel de waarde van de optie naar verwachting zal veranderen op het moment dat de (implied) volatility van de optie wijzigt.
Verblijvingsbeding
Een verblijvingsbeding is een overeenkomst waarin wordt afgesproken dat de goederen, die gemeenschappelijk eigendom zijn van twee of meerdere personen, na het overlijden van 1 van de personen aan de andere(n) gaan toebehoren.
Vereniging van Effectenbezitters
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is een belangenvereniging voor beleggers.
Verevenen pensioenrechten
Verevening houdt in dat bij scheiding de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van de wet verevening pensioenrechten bij scheiding verdeeld worden.
Vermogensbeheer
Onder vermogensbeheer verstaan wij het beheer van vermogens van derden door gespecialiseerde organisaties op personen (vermogensbeheerders).
Vermogensbeheerder
Een vermogensbeheerder is een persoon of een organisatie die het vermogen beheert van derden.
Verplichtstelling pensioenregeling
In Nederland geldt dat iedereen die in dienst is van een werkgever met een pensioenregeling hieraan moet deelnemen.
Verplichtstellingsbeschikking
Een verplichtstellingsbeschikking is een beschikking die aan bedrijven in een bepaalde bedrijfstak de verplichting oplegt om deel te nemen aan een bedrijfspensioenfonds.
Verzekerde
De verzekerde is bij een levensverzekering degene op wiens leven de verzekering afgesloten wordt.
Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is degene met wie de verzekeringsmaatschappij de verzekeringsovereenkomst aangaat.
Verzekeringspremie
De verzekeringspremie is de vergoeding die (meestel in periodieke betalingen) betaald dient te worden voor een verzekering.