Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 30 mei 2023, 10:02 - Jos Koets
#hypotheek #belasting

In mijn blog Huis en hypotheek naar box 3? Dit zijn de gevolgen! (30 november 2021) kon u lezen wat de gevolgen zouden zijn als de hypotheek fiscaal van box 1 naar box 3 zou worden overgeheveld. Op dit moment worden zowel de eigen woning als de hypotheek in box 1 (Werk & Woning) meegenomen voor de belastingaangifte.

Tegenstanders en voorstanders

Deze blog zorgde voor veel opschudding. Veel huizenbezitters waren het niet eens met een eventuele verhuizing van de eigen woning naar box 3. Hierna is deze mogelijkheid nog diverse keren in de media beschreven. Er waren zelfs kenners die voorstander waren van deze stap.

Kamervragen & antwoorden over eigen woning naar box 3

In Den Haag is er nu antwoord gekomen op vragen over het overhevelen van de eigen woning naar box 3. Kamerlid Jansen (FvD) heeft 5 vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris van Financiën.

Tweede Kamer - Binnenhof - politiek - Den Haag

De vragen en de antwoorden:

1. Bent u bekend met de analyse Vier ingrediënten voor een evenwichtigere woningmarkt van De Nederlandsche Bank (DNB) uit 2021? 1) 

Ja 

2. Bent u bekend met het rapport Capital Income Taxation in the Netherlands van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uit 2021? 2) 

Ja 

3. Hoe beoordeelt u deze publicaties? Vindt u de voorstellen van DNB en het IMF om de belasting op de eigen woning naar box 3 te verplaatsen een goed idee? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? 

Ik heb met veel interesse de analyse van DNB en het rapport van het IMF gelezen over de Nederlandse woningmarkt. In de beleids- en uitvoeringsagenda van 8 mei 2023 heb ik aangegeven een visie op de eigenwoningregeling te willen ontwikkelen. In deze visie wil ik inzichtelijk maken wat de bevindingen van het onderzoek naar de fiscale regelingen, de beleidsdoorlichting Woningmarkt en de al bestaande onderzoeken in samenhang betekenen. Ik streef ernaar om mijn visie in 2024 aan uw Kamer te doen toekomen. Tijdens het Kamerdebat IBO vermogensverdeling 1 heb ik onlangs ook toegezegd de eigenwoningregeling te willen onderzoeken. 

Gegeven de complexiteit van de huidige wetgeving en bestaande uitvoeringsvraagstukken, wil ik in de visie niet alleen oplossingen uitwerken, maar ook stilstaan bij bijvoorbeeld de relatie tussen de complexiteit van de eigenwoningregeling en de macro-economische aanbevelingen van DNB en IMF. 

4. Bent u voornemens de eigen woning naar box 3 te verplaatsen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel en wanneer; en welke gevolgen verwacht u van dergelijk beleid? 

Nee. Gelet op de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement, waarbij de wijze waarop onroerend goed – niet zijnde de eigen woning – wordt belast, nog niet is uitgekristalliseerd, is het beleidsmatig niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen. Zoals hierboven is aangegeven zullen oplossingen voor de eigenwoning problematiek worden uitgewerkt na de ontwikkeling van de visie op de eigenwoningregeling. Bovendien is de hervorming van box 3 zowel beleidsmatig, juridisch als uitvoeringstechnisch zeer gecompliceerd en treedt pas in 2027 in werking. Majeure wijzigingen in de eigenwoningregeling zijn daarmee op korte termijn niet realistisch. 

5. Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk, zo concreet mogelijk en afzonderlijk van elkaar beantwoorden? 

Ja 

Box 3 te ingewikkeld

Het bovenstaande is goed nieuws voor  de huizenbezitters. Dit goede nieuws hebben we te danken aan de ingewikkeldheid van box 3. Anders gezegd: sparen en beleggen worden niet goed belast.

Vermogen belasten naar werkelijk rendement 

Hierbij moet sprake zijn van het belasten van het werkelijke rendement. Om box 3 op orde te krijgen zal er heel wat moeten gebeuren. Het gaat zeker tot 2027 duren alvorens alles geregeld is voor box 3. Den Haag kennende zal het nog wel langer gaan duren.

Belasting over vermogen

Liever helemaal niet belasten

Zelf ben ik er altijd een groot voorstander van geweest om vermogen (eigen geld) helemaal niet te belasten. Er is vaak door menig persoon hard voor gewerkt en nu moet hier jaarlijks nog belasting over betaald worden.

Wordt belastingheffing eigen woning aangepakt?

De vraag is nu of de Eigen Woning nog aangepakt gaat worden? Ik verwacht dat het de komende jaren stil blijft. Als er daadwerkelijk iets gaat gebeuren dan zal dit pas na 2030 gaan plaatsvinden. De reden van deze datum zal ik nog een keer beschrijven in een blog.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.