HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Pensioen en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Een belangrijke factor bij deze berekening is het inkomen van degene(n) die de hypotheek wil(len) aanvragen. Er bestaan verschillende inkomstenbronnen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op het inkomen uit een pensioen en hoe een hypotheekinstelling met het inkomen uit een pensioen omgaat bij het berekenen van de maximale hypotheek. Ook worden veel voorkomende vragen over pensioen uitgelegd.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Via onderstaande links kunt u direct navigeren naar het antwoord op de weergegeven vragen.

Wat is een pensioen?

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid. Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen deel uit van een pensioenregeling. We zullen hier voornamelijk inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd behandelen.

De eerste pijler is een basispensioen, gewoonlijk door de staat geregeld (in Nederland de AOW).

De tweede pijler bestaat uit pensioenrechten, dit zijn rechten die werknemers tijdens hun arbeidsjaren bij een werkgever opbouwen. Dit is wat in de volksmond ‘het pensioen’ wordt genoemd.

De derde pijler is vrijwillig, alle inkomensvoorzieningen die mensen zelf treffen vallen hieronder zoals lijfrente, levensverzekeringen en inkomsten uit eigen vermogen.

We zullen hieronder de drie pijlers van het pensioen nader toelichten:

1e pijler: AOW ( Algemene Ouderdomswet)

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2 % AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Het was altijd zo dat we in Nederland vanaf het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht had op een AOW-uitkering. Hier is echter vanaf 2013 verandering in gekomen. De AOW leeftijd van 65 jaar is in dat jaar losgelaten waardoor het naar uitziet dat we in de toekomst (veel) langer door zullen moeten werken.

Uw woonsituatie bepaalt hoeveel AOW-pensioen u krijgt. Met woonsituatie wordt bedoeld of u alleen woont of met iemand anders.

2e pijler: werkgeverspensioen

Het tweede onderdeel van het pensioen is opgebouwd tijdens het dienstverband bij de werkgever: het werknemerspensioen. Bijna alle werknemers hebben pensioen uit hun werk. De werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze regeling. Vaak moet de werknemer zelf ook een deel betalen. Deze eigen bijdrage wordt door de werkgever op het bruto salaris ingehouden. Er bestaan 3 pensioenvormen:

  • Uitkeringsovereenkomst: U krijgt als werknemer op de pensioendatum een bepaalde uitkering. Bij de uitkeringsovereenkomst weet u zeker welk pensioen u straks krijgt. Dat is het geval bij een middelloonregeling en eindloonregeling.
  • Kapitaalovereenkomst: U krijgt als werknemer op de pensioendatum een bepaald kapitaal waarmee u bij een pensioenuitvoerder een pensioen moet aankopen. Dit kapitaal staat vast. De uitkering hangt af van de dan geldende mogelijkheden. Deze vorm komt niet veel meer voor.
  • Premieovereenkomst: Er wordt jaarlijks een premie gestort in uw pensioenvoorziening. Op de pensioendatum moet u met het dan beschikbare kapitaal bij een pensioenuitvoerder een pensioen aankopen. De pensioenuitkering hangt hierbij af van het opgebouwde kapitaal EN de op de pensioendatum geldende mogelijkheden. Dat is het geval bij een beschikbarepremieregeling.

Kan ik een hypotheek krijgen met een pensioen?

Voor de beantwoording van deze vraag is het zeer relevant of de aanvrager de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt:

Reeds pensioengerechtigd

AOW-pensioen wordt altijd meegenomen door de hypotheekbanken, maar wel pas vanaf de datum dat iemand daadwerkelijk de AOW-uitkering krijgt. Ook inkomsten uit werkgeverspensioenen en individuele pensioenverzekeringen worden meegenomen door hypotheekbanken. Hierbij is het wel belangrijk dat de uitvoerders erkende instanties betreft zoals pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en banken. Ook de duur van de pensioenrechten is erg belangrijk. Tijdelijke uitkeringen zullen bijvoorbeeld slechts meegenomen voor de periode dat er nog sprake is van uitkeringen.

Nog niet pensioengerechtigd

Wanneer iemand nog niet pensioengerechtigd is, maar de pensioengerechtigde leeftijd wel nadert, zal elke hypotheekbank willen weten of de hypotheeklasten ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog verantwoord zijn. De meeste banken hanteren de regel dat vanaf het 55e levensjaar (of 10 jaar voor het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd) ook de toekomstige pensioeninkomsten aangetoond moeten worden:

  • AOW-pensioen wordt altijd meegenomen mits aantoonbaar dat iemand de 50 jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd in Nederland gewoond of gewerkt heeft. Per jaar wordt 2 % AOW-pensioen als opgebouwd beschouwd.
  • Werkgeverspensioenen worden ook altijd meegenomen. Maar met name bij beschikbare premieregelingen kan het bijzonder ingewikkeld zijn om te bepalen wat het pensioeninkomen vanaf de AOW leeftijd wordt.
  • Inkomsten uit individuele voorzieningen worden meegenomen, voor zover deze daadwerkelijk opgebouwd zijn. Nog op te bouwen voorzieningen worden door sommige banken meegerekend:

Wat zijn belangrijke documenten bij pensioen en waar moet deze aan voldoen voor een hypotheek?

1e pijler

Wat uw AOW rechten zijn, kunt u opvragen bij de SVB (Sociale Verzekeringbank). Daar kunt een overzicht met de stand van zaken raadplegen.

2e pijler

Wanneer u deelneemt aan een werkgeverspensioen, krijgt u elk jaar een uniform pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uitkering die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Dat maakt uw pensioensituatie een stuk duidelijker. En het vereenvoudigt het berekenen van de hypotheekmogelijkheden.

3e pijler

Voor individuele voorzieningen zoals lijfrente- en kapitaalverzekeringen kunt u bij de uitvoerende instantie dekkingsverklaringen en/of prognose van het te betalen eindkapitaal. Hierop staat vermeld wat het uiteindelijk te behalen kapitaal bedraagt of een prognose daarvan.

Op de hoogte blijven over hypotheken?
Nieuwsbrief
Op de hoogte van hypotheken

je gegevens zijn veilig

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Vrijblijvend hypotheek aanvragen