English version - international interest rates

Pensioen en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Een belangrijke factor bij deze berekening is het inkomen van degene(n) die de hypotheek wil(len) aanvragen. Er bestaan verschillende inkomstenbronnen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op het inkomen uit een pensioen en hoe een hypotheekinstelling met het inkomen uit een pensioen omgaat bij het berekenen van de maximale hypotheek. Ook worden veel voorkomende vragen over pensioen uitgelegd.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Via onderstaande links kunt u direct navigeren naar het antwoord op de weergegeven vragen.

Wat is een pensioen?

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid. Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen deel uit van een pensioenregeling. We zullen hier voornamelijk inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd behandelen.

De eerste pijler is een basispensioen, gewoonlijk door de staat geregeld (in Nederland de AOW).

De tweede pijler bestaat uit pensioenrechten, dit zijn rechten die werknemers tijdens hun arbeidsjaren bij een werkgever opbouwen. Dit is wat in de volksmond 'het pensioen' wordt genoemd.

De derde pijler is vrijwillig, alle inkomensvoorzieningen die mensen zelf treffen vallen hieronder zoals lijfrente, levensverzekeringen en inkomsten uit eigen vermogen.

We zullen hieronder de drie pijlers van het pensioen nader toelichten:

1e pijler: AOW ( Algemene Ouderdomswet)

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken (varierend van 65 jaar tot 67 jaar). Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2 % AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Het was altijd zo dat u vanaf het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht had op een AOW-uitkering. Hier is echter vanaf 2013 verandering in gekomen, dan gaat de AOW namelijk 1 maand later in, dus op de eerste van de maand waarin iemand 65 jaar en 1 maand wordt. En daarna gaat de pensioenleeftijd in stapjes omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Uw woonsituatie bepaalt hoeveel AOW-pensioen u krijgt. Met woonsituatie wordt bedoeld of u alleen woont of met iemand anders.

 • De netto AOW van iemand die alleen woont, is ongeveer 70 % van het netto minimumloon.
 • De netto AOW van iemand die getrouwd is of samenwoont, is ongeveer 50 % van het netto minimumloon. Samen ontvangt u dus bijna 100 %.
 • Als u een partner heeft die nog niet AOW gerechtigd is, kunt u in aanmerking komen voor een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet een partnertoeslag en bedraagt maximaal ongeveer 50 % van het minimumloon. U ontvangt deze toeslag tot uw partner AOW gerechtigd wordt. In 2015 wordt deze toeslag afgeschaft.

Voorbeeld AOW

Piet is alleenstaand en heeft op 1 augustus 2011 de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Hij heeft altijd in Nederland gewoond en gewerkt, zodat hij recht heeft op een volledige AOW-pensioen. Vanaf 1 augustus 2011 ontvangt hij maandelijks een AOW-uitkering en in mei vakantiegeld. Deze bedragen komen ongeveer overeen met 70 % van het netto minimumloon.

Voorbeeld AOW en partnertoeslag

Piet is getrouwd en heeft op 1 augustus 2011 de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Piet en Marieke hebben altijd in Nederland gewoond en gewerkt, zodat hij recht heeft op een volledige AOW-pensioen. Omdat Marieke geen inkomen heeft, komt hij in aanmerking voor partnertoeslag. Vanaf 1 augustus 2011 ontvangt hij maandelijks een AOW-uitkering en in mei vakantiegeld. Dit bedrag komt overeen met 50 % van het netto minimumloon.

Omdat Marieke nog niet AOW gerechtigd is, ontvangt hij ook een partnertoeslag en in mei vakantiegeld. Wanneer Marieke AOW gerechtigd wordt, komt deze te vervallen en ontvangt ook zij een AOW-pensioen.

2e pijler: werkgeverspensioen

Het tweede onderdeel van het pensioen is opgebouwd tijdens het dienstverband bij de werkgever: het werknemerspensioen. Bijna alle werknemers hebben pensioen uit hun werk. De werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze regeling. Vaak moet de werknemer zelf ook een deel betalen. Deze eigen bijdrage wordt door de werkgever op het bruto salaris ingehouden. Er bestaan 3 pensioenvormen:

 • Uitkeringsovereenkomst: U krijgt als werknemer op de pensioendatum een bepaalde uitkering. Bij de uitkeringsovereenkomst weet u zeker welk pensioen u straks krijgt. Dat is het geval bij een middelloonregeling en eindloonregeling.
 • Kapitaalovereenkomst: U krijgt als werknemer op de pensioendatum een bepaald kapitaal waarmee u bij een pensioenuitvoerder een pensioen moet aankopen. Dit kapitaal staat vast. De uitkering hangt af van de dan geldende mogelijkheden. Deze vorm komt niet veel meer voor.
 • Premieovereenkomst: Er wordt jaarlijks een premie gestort in uw pensioenvoorziening. Op de pensioendatum moet u met het dan beschikbare kapitaal bij een pensioenuitvoerder een pensioen aankopen. De pensioenuitkering hangt hierbij af van het opgebouwde kapitaal EN de op de pensioendatum geldende mogelijkheden. Dat is het geval bij een beschikbarepremieregeling.

Voorbeeld werkgeverspensioen

Piet die op 1 augustus 2011 met pensioen is gegaan, heeft zijn hele leven bij dezelfde baas gewerkt. Hij heeft bij de werkgever jaarlijks een ouderdomspensioen opgebouwd van 1,75 % gebaseerd op de middelloonregeling. Tesamen met het AOW-pensioen bedraagt zijn pensioeninkomen 70 % van zijn gemiddelde salaris.

U vindt hier meer informatie over werknemerspensioenen.

Kan ik een hypotheek krijgen met een pensioen?

Voor de beantwoording van deze vraag is het zeer relevant of de aanvrager de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt:

Reeds pensioengerechtigd

AOW-pensioen wordt altijd meegenomen door de hypotheekbanken, maar wel pas vanaf de datum dat iemand daadwerkelijk de AOW-uitkering krijgt. Ook inkomsten uit werkgeverspensioenen en individuele pensioenverzekeringen worden meegenomen door hypotheekbanken. Hierbij is het wel belangrijk dat de uitvoerders erkende instanties betreft zoals pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en banken. Ook de duur van de pensioenrechten is erg belangrijk. Tijdelijke uitkeringen zullen bijvoorbeeld slechts meegenomen voor de periode dat er nog sprake is van uitkeringen.

Voorbeeld pensioengerechtigd

Piet die op 1 augustus 2011 met pensioen is gegaan, heeft zijn hele leven bij dezelfde baas gewerkt. Hij heeft recht op volledig AOW-pensioen en een werkgeverspensioen. Omdat hij in het verleden al gespaard heeft in verband met een pensioentekort, heeft hij op de pensioendatum een lijfrente kunnen aankopen bij een verzekeraar. Deze keert maandelijks een vast bedrag uit tot hij 75 is geworden.

De hypotheekbanken zullen de inkomsten uit lijfrente meenemen in de maximale hypotheek berekening tot zijn 75e jaar. Daarna dient de hoogte van de hypotheek zodanig verlaagd te zijn, dat hij de lasten van de hypotheek zonder de lijfrente uitkering ook kan blijven voldoen.

Voorbeeld 2 pensioengerechtigd

Zijn broer Klaas die op 1 augustus 1948 is geboren, gaat op 1 augustus 2013 met pensioen; ook hij heeft zijn hele leven bij dezelfde baas gewerkt. Hij heeft recht op volledig AOW-pensioen vanaf 1 september 2013 (65 jaar + 1 maand) en een werkgeverspensioen. Omdat hij in het verleden al gespaard heeft in verband met een pensioentekort, heeft hij op de pensioendatum een lijfrente kunnen aankopen bij een verzekeraar. Deze keert maandelijks een vast bedrag uit tot hij 75 is geworden. De hypotheekbanken zullen de inkomsten als volgt meenemen in de maximale hypotheek berekening: de AOW-uitkering levenslang vanaf 1 september 2013 en de inkomsten uit lijfrente tot zijn 75e jaar (de einddatum). Daarna dient de hoogte van de hypotheek zodanig verlaagd te zijn, dat hij de lasten van de hypotheek zonder de lijfrente uitkering ook kan blijven voldoen.

Nog niet pensioengerechtigd

Wanneer iemand nog niet pensioengerechtigd is, maar de pensioengerechtigde leeftijd wel nadert, zal elke hypotheekbank willen weten of de hypotheeklasten ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog verantwoord zijn. De meeste banken hanteren de regel dat vanaf het 55e levensjaar ook de toekomstige pensioeninkomsten aangetoond moeten worden:

 • AOW-pensioen wordt altijd meegenomen mits aantoonbaar dat iemand de 50 jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd in Nederland gewoond of gewerkt heeft. Per jaar wordt 2 % AOW-pensioen als opgebouwd beschouwd.

Voorbeeld AOW-pensioen

Jan heeft vanaf zijn 20e tot zijn 25e levensjaar in het buitenland gewoond en gewerkt. Daarna weer in Nederland. Jan heeft vanaf zijn 15e tot zijn 20e levensjaar en vanaf zijn 25e tot zijn 65e levensjaar AOW-pensioen opgebouwd, in totaal 45 jaren. Hij heeft recht op 90 % AOW-pensioen. Dit bedrag houden hypotheekbanken aan als inkomen uit AOW-pensioen.

 • Werkgeverspensioenen worden ook altijd meegenomen. Maar met name bij beschikbare premieregelingen kan het bijzonder ingewikkeld zijn om te bepalen wat het pensioeninkomen vanaf de AOW leeftijd wordt.

Voorbeeld beschikbare premieregeling

Jan heeft recht op een werkgeverspensioen op basis van een beschikbare premieregeling: 8 % van het pensioengevend salaris. Naarmate hij ouder wordt, zal het percentage stijgen. Het inkomen zal ook vermoedelijk aan veranderingen onderhevig zijn. Het bepalen van het werkgeverspensioen is in dit geval vrijwel onmogelijk.

 • Inkomsten uit individuele voorzieningen worden meegenomen, voor zover deze daadwerkelijk opgebouwd zijn. Nog op te bouwen voorzieningen worden door sommige banken meegerekend:

Voorbeeld lijfrente

Jan is 55 en heeft altijd een pensioengat gehad. Om een pensioentekort te voorkomen heeft hij jaarlijks gespaard door op zijn 35e levensjaar een 30-jarige kapitaalverzekering met lijfrenteclausule af te sluiten. Op zijn 55e levensjaar heeft hij hiermee een lijfrentekapitaal opgebouwd waarmee hij een levenslange uitkering van € 500 per maand kan aankopen. Vanaf zijn 55e tot zijn pensioenleeftijd blijft hij binnen de lijfrenteverzekering doorsparen, zodat hij met dit extra spaargeld een extra levenslange uitkering van € 250 per maand kan aankopen.

Wanneer Jan een hypotheek aanvraagt, zullen de meeste banken de € 500 per maand meenemen in de berekening van de maximale hypotheek. De € 250 welke hij nog aanvullend hoopt op te bouwen, wordt echter niet door elke bank meegenomen.

Hoe bereken ik mijn inkomen uit pensioen voor de maximale hypotheek?

Voor de berekening van de maximale hypotheek is een belangrijke stap het bepalen met welk inkomen gerekend mag worden. Bij inkomen uit een pensioen wordt door hypotheekverstrekkers naar de pensioeninkomen gekeken op het moment dat iemand daadwerkelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer iemand al met pensioen is, zal de nadruk op de huidige situatie liggen en de bestendigheid daarvan. Wanneer iemand binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zal de nadruk liggen op het te verwachten pensioeninkomen. Vooral bij de laatste situatie levert dit nogal eens problemen of onduidelijkheden op.

Voorbeeld 1 inkomen uit pensioen, daadwerkelijk pensioenleeftijd bereikt

AOW uitkering per maand€ 1.074
Werkgeverspensioen per maand€ 500
Vakantiegeld8 %

Bank A neemt zowel het AOW-pensioen, het werkgeverspensioen als het mee in de bepaling van de maximale hypotheek. Het inkomen voor de maximale hypotheek wordt nu:

€ 1.574 X 12 maanden€ 18.888
Vakantiegeld 8 %€ 1.511
 ------------
Totaal inkomen€ 20.399

Voorbeeld 2 inkomen uit pensioen (eindloonregeling), pensioenleeftijd nog niet bereikt (55 jaar, vanaf 25 altijd bij dezelfde werkgever gewerkt)

Verwachte AOW uitkering per maand€ 1.074
Huidige pensioengevend inkomen (pensioengrondslag)€ 35.000
Werkgeverspensioen opbouw1,75 % van de pensioengrondslag per jaar
Vakantiegeld8 %

Bank A neemt zowel het AOW-pensioen, het werkgeverspensioen als het mee in de bepaling van de maximale hypotheek. Het lastige is nu om te bepalen wat het exacte pensioeninkomen wordt. Globaal wordt het inkomen voor de maximale hypotheek als volgt bepaald:

Huidige bruto jaarinkomen€ 55.000
€ 1.074 X 12 maanden€ 12.888
Vakantiegeld 8 %€ 1.031
Te verwachten pensioen op basis van huidige pensioengevend inkomen (40 X 1,75 % X 35.000)€ 24.500
 ------------
Totaal inkomen€ 38.419

Voor meer informatie over inkomensbestanddelen en de maximale hypotheek, klik hier

Wat zijn belangrijke documenten bij pensioen en waar moet deze aan voldoen voor een hypotheek?

1e pijler

Wat uw AOW rechten zijn, kunt u opvragen bij de SVB (Sociale Verzekeringbank). Daar kunt een overzicht met de stand van zaken raadplegen. U dient te beschikken over een DigiD.

2e pijler

Wanneer u deelneemt aan een werkgeverspensioen, krijgt u elk jaar een uniform pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uitkering die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Dat maakt uw pensioensituatie een stuk duidelijker. En het vereenvoudigt het berekenen van de hypotheekmogelijkheden.
Belangrijke gegevens vermeld in een uniform pensioenoverzicht bij een werkgeverspensioen:

 • Opgebouwd pensioen: Dit is het bruto bedrag aan jaarlijks pensioen dat al is opgebouwd. Over het bruto bedrag moeten nog premies en belasting worden betaald. Stel dat de deelname aan de pensioenregeling per direct eindigt, dan is dit de jaarlijkse uitkering die de pensioengerechtigde ontvangt bij pensionering.
 • Te bereiken pensioen: Dit is het bruto bedrag dat de pensioengerechtigde elk jaar aan pensioen ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die in het overzicht staat. Over het bruto bedrag moeten nog premies en belasting worden betaald. Dit bedrag ontvangt de pensioengerechtigde als deze tot de pensioenleeftijd blijft werken. Dit bedrag gaat uit van dan geldende omstandigheden en salaris.
 • Pensioenaangroei: Aanduiding voor de pensioenaangroei die in een kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Het betreft hier alleen de pensioenaangroei van ouderdomspensioen.

3e pijler

Voor individuele voorzieningen zoals lijfrente- en kapitaalverzekeringen kunt u bij de uitvoerende instantie dekkingsverklaringen en/of prognose van het te betalen eindkapitaal. Hierop staat vermeld wat het uiteindelijk te behalen kapitaal bedraagt of een prognose daarvan.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,00 %
5 jaarLloyds Bank1,20 %
10 jaarLloyds Bank1,70 %
15 jaarAllianz2,04 %
20 jaarAllianz2,22 %
Vergelijk alle hypotheekrentes