Search
Close this search box.

Maximale Hypotheek berekenen: Hoeveel kunt u lenen?

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen in 2023?

Hoe bereken ik mijn hypotheek?

U berekent de hypotheek voor uw woning in Nederland door de volgende stappen te volgen:
 1. Bepaal uw maximale hypotheekbedrag: Dit is het bedrag dat u maximaal kunt lenen op basis van uw inkomen en eventuele (financiële) verplichtingen. In Nederland wordt dit bedrag bepaald door de zogenaamde ‘Loan-to-Income’ (LTI) ratio.
 2. Houd rekening met de Loan-to-Value (LTV) ratio: Dit is de verhouding tussen uw hypotheekbedrag en de marktwaarde van de woning. In Nederland mag u sinds 2018 maximaal 100% van de marktwaarde van uw woning financieren met behulp van een hypotheek. Dit betekent dat u eventuele bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten, zelf dient te financieren.
 3. Kies de juiste hypotheekvorm: Er zijn verschillende hypotheekvormen beschikbaar in Nederland, waaronder de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u gedurende de gehele looptijd een vast bedrag (de annuïteit), die bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Bij de lineaire hypotheek lost u elke maand een vast bedrag af, waardoor uw totale maandlasten in de loop van de tijd dalen. Deze keuze is afhankelijk van uw financiële situatie, fiscale context en voorkeuren.
 4. Bepaal de rentevaste periode: De rentevaste periode is de periode waarin de rente op uw hypotheek vaststaat. U kunt kiezen voor een korte rentevaste periode (bijvoorbeeld 1, 5 of 10 jaar) of een langere rentevaste periode (bijvoorbeeld 15, 20 of zelfs 30 jaar). Een kortere rentevaste periode betekent vaak een lagere rente, maar ook een groter risico op rentewijzigingen na afloop van de rentevaste periode. Een langere rentevaste periode biedt meer zekerheid, maar kent vaak een hogere rente. Dit is een belangrijke afweging die u dient te maken op basis van uw persoonlijke situatie en risicobereidheid.
 5. Bereken de hypotheekrenteaftrek: In Nederland is de hypotheekrente die u betaalt onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat u een deel van de betaalde rente kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren.
U kunt een realistische en nauwkeurige berekening maken van uw hypotheek in Nederland door deze stappen te volgen en rekening te houden met uw persoonlijke situatie.

Hoe bereken ik mijn maximale hypotheek?

Om uw maximale hypotheek in Nederland te berekenen, deelt u uw bruto jaarinkomen door de financieringslastpercentages (die periodiek worden aangepast door het Nibud) of gebruikt u de hypotheek berekentool boven aan de pagina. Dankzij de financieringslastpercentages van het Nibud houdt de berekening rekening met de huidige rentestand en inflatie. Er zijn meerdere factoren die bepalen hoeveel u maximaal kunt lenen:

maandelijkse hypotheeklasten berekenen

 • Inkomenscomponent: Uw bruto jaarinkomen is een cruciale variabele bij het bepalen van uw maximale hypotheek. In de regel mag u ongeveer 4,5 tot 5 keer uw bruto jaarinkomen lenen, afhankelijk van de geldverstrekker en de huidige rentestand.
 • NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie): De NHG biedt extra zekerheid aan zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer. De maximale hypotheek die u kunt krijgen met NHG bedraagt €405.000 vanaf 2023. Voor energiezuinige woningen of woningverbetering kan dit bedrag verhoogd worden tot €429.300.
 • Werk- en contractvorm: Uw arbeidssituatie speelt eveneens een rol bij het vaststellen van uw maximale hypotheek. Zo wordt er gekeken naar de duur van uw arbeidsovereenkomst, uw arbeidsverleden en de stabiliteit van uw inkomen. Het is gebruikelijk dat vaste contracten en langdurige werkervaring gunstiger zijn bij de hypotheekberekening.
 • Looptijd en rentestand: De rentestand en de looptijd van de hypotheek zijn van invloed op uw maandelijkse hypotheeklasten. Een lagere rente en een langere looptijd kunnen leiden tot lagere maandlasten, wat een hogere maximum hypotheek kan opleveren.
 • Schuld- en vermogenspositie: Uw eigen vermogen en bestaande schulden, zoals studieschuld of consumptief krediet, kunnen een invloed hebben op uw maximale hypotheek. Geldverstrekkers zullen rekening houden met uw schuld-lening ratio en resterende vermogen om uw maximale hypotheeklening te bepalen.
 • Hypotheekvorm: In Nederland zijn er verschillende hypotheekvormen, zoals de annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek en aflossingsvrije hypotheek. Uw keuze voor een bepaalde hypotheekvorm is eveneens van invloed op uw maximale hypotheek.
Om een nauwkeurige berekening van uw maximale hypotheek te maken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een bank (bijvoorbeeld Rabobank, ING of ABN Amro) of onafhankelijke hypotheekadviseur.

Hoe bereken ik de maandlasten van mijn hypotheek?

Voor een annuïteitenhypotheek gebruikt u het annuïteitenformule om de hypotheek te berekenen en voor een lineaire hypotheek een lineaire hypotheekformule:

Annuïteitenformule

Annuïteit = (Maandrente / (1 – ((1 + Maandrente) ^ -Aantal Periodes))) * (Hypotheek)Bedrag. Waarbij de variabelen vertegenwoordigen:
 • Annuïteit: De maandelijkse betaling die bestaat uit zowel rente als aflossing.
 • Maandrente: Het rentepercentage gedeeld door 12 (om een maandelijks percentage te krijgen) en geschreven als een decimaal (bijv. 0,04 voor 4%).
 • Aantal Periodes: Het totale aantal maanden dat u de hypotheek wilt aflossen.
 • (Hypotheek)Bedrag: Het totale geleende bedrag voor de hypotheek.
In deze formule dient de rente- en aflossingscomponent van de maandelijkse betaling gedurende de gehele looptijd van de hypotheek gelijk te zijn. De annuïteitenhypotheek is vooral nuttig wanneer u gedurende de gehele looptijd een gelijkblijvende maandlast wilt hebben. Een voorbeeld van hoe u deze formule zou toepassen: Stel, u heeft een hypotheek van €200.000 met een rentepercentage van 4% en een looptijd van 30 jaar (360 maanden). Dan kunt u de annuïteit als volgt berekenen:
 1. Maandrente: 0,04 (jaarlijks rentepercentage) / 12 maanden = 0,003333 (maandelijkse rente)
 2. Aantal Periodes: 30 jaar * 12 maanden = 360 maanden
 3. (Hypotheek)Bedrag: €200.000
Annuïteit = (0,003333 / (1 – ((1 + 0,003333) ^ -360))) * €200.000 ≈ €954,83

Lineaire hypotheek formule

De lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij de maandelijkse hypotheeklasten gedurende de gehele looptijd uit twee componenten bestaan: de aflossing en de rente. Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand een vast bedrag af, waardoor de rentecomponent in de loop van de tijd afneemt. Hierdoor wordt de totale maandlast gedurende de looptijd lager. De formule voor de lineaire hypotheek is als volgt: Maandelijkse aflossing (A) = (Hoofdsom (H) / Looptijd in maanden (L)) Rentebedrag (R) = (Resterende hoofdsom (Rh) x Rentepercentage (i)) / 12 Maandelijkse hypotheeklast (M) = A + R Hierbij zijn:
 • Hoofdsom (H): het totale geleende bedrag voor de hypotheek.
 • Looptijd in maanden (L): de totale looptijd van de hypotheek, meestal 360 maanden (30 jaar).
 • Resterende hoofdsom (Rh): het nog niet afgeloste deel van de hypotheek.
 • Rentepercentage (i): het jaarlijkse rentepercentage dat over de resterende hoofdsom wordt betaald.
Uitgaande van deze formule kan men de maandelijkse hypotheeklasten berekenen gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. Het is belangrijk om te weten dat door de constante aflossing en afnemende rentelasten, uw belastingteruggave ook afneemt gedurende de looptijd. Een lineaire hypotheek kan voordelig zijn voor diegenen die direct willen beginnen met het aflossen van hun hypotheekschuld en profiteren van een dalende maandlast. Echter, de aanvangslasten kunnen hoger zijn dan bij andere hypotheekvormen zoals de annuïteitenhypotheek, waarbij de maandlasten gedurende de gehele looptijd gelijk blijven.

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek, formeel aangeduid als “hypothecaire lening”, is een langlopende lening waarbij U, als kredietnemer, geld leent van een financiële instelling, zoals een bank of een hypotheekverstrekker, om een vastgoedaankoop, meestal een woning, te financieren. De gekochte woning dient als onderpand voor de lening, wat betekent dat als U niet in staat bent om de aflossingen te voldoen, de hypotheekverstrekker het recht heeft om het onroerend goed in beslag te nemen en te verkopen om de schuld te vereffenen. Er zijn diverse soorten hypotheekvormen beschikbaar in de Nederlandse financiële markt, waaronder de annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek, aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek, beleggingshypotheek en levenhypotheek. Elke hypotheekvorm heeft zijn eigen kenmerken en voordelen afhankelijk van uw financiële situatie, risicotolerantie, en lange-termijndoelen. De hoofdaspecten van een hypotheek zijn het geleende bedrag (hoofdsom), de looptijd, de rentevoet en de aflossingsmethode. De hypotheekrente kan vast of variabel zijn, waarbij een vaste rente gedurende de gehele looptijd gelijk blijft, terwijl een variabele rente periodiek kan worden aangepast op basis van marktontwikkelingen en economische indicatoren zoals de Euribor-rente. Bij een hypotheek kunt u eigen geld inleggen.

Hoeveel eigen geld voor hypotheek?

In Nederland is de hoogte van het eigen geld dat u nodig heeft voor een hypotheek afhankelijk van verschillende factoren zoals de waarde van de woning, de loan-to-value (LTV) ratio en het maximale hypotheekbedrag dat u kunt lenen op basis van uw inkomen. Sinds 2018 is de maximale LTV-ratio in Nederland vastgesteld op 100%. Dit betekent dat u niet meer kunt lenen dan de marktwaarde van de woning. Als gevolg hiervan moet u in veel gevallen rekening houden met bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten en advieskosten. Deze bijkomende kosten, oftewel “kosten koper (k.k.)”, bedragen meestal ongeveer 4% tot 6% van de aankoopwaarde van de woning. Bijvoorbeeld: Als u een huis koopt met een marktwaarde van €250.000, moet u rekening houden met ongeveer €10.000 tot €15.000 aan eigen geld voor de bijkomende kosten. In sommige gevallen kan de benodigde hoeveelheid eigen geld verlaagd worden door regelingen zoals de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of de Starterslening.

Kan ik een hypotheek krijgen?

Of u in aanmerking komt voor een hypotheek hangt af van de volgende factoren:
 • Inkomen: Uw bruto jaarinkomen speelt een cruciale rol bij het berekenen van het maximale hypotheekbedrag dat u kunt lenen. Banken en hypotheekverstrekkers hanteren in Nederland de zogenaamde Loan to Income (LTI) ratio, die uw leencapaciteit in relatie tot uw inkomen aangeeft. Volgens de huidige Nibud-normen mag de LTI voor dit jaar niet hoger zijn dan ongeveer 4,5 tot 5 keer uw bruto jaarinkomen, afhankelijk van uw specifieke situatie.
 • Eigen vermogen: Hypotheekverstrekkers kijken ook naar de hoeveelheid eigen vermogen die u kunt inbrengen bij de aankoop van de woning. In Nederland mag u tegenwoordig niet meer dan 100% van de marktwaarde van het huis financieren met een hypotheek. De bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en taxatiekosten, moet u dus uit eigen middelen kunnen betalen. Het hebben van voldoende eigen vermogen kan ook leiden tot een lagere rente op uw hypotheek.
 • Kredietgeschiedenis: Uw kredietwaardigheid, ofwel de mate waarin u aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, is eveneens van belang bij de beoordeling van uw hypotheekaanvraag. In Nederland worden betalingsachterstanden en schulden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Een negatieve BKR-registratie kan leiden tot een afwijzing van uw hypotheekaanvraag of een lagere leencapaciteit.
 • Werkgelegenheid en arbeidscontract: Voor het verkrijgen van een hypotheek is een stabiel inkomen van belang. Hypotheekverstrekkers kijken naar uw dienstverband en de zekerheid van uw inkomen in de toekomst. Bij een vast contract geeft dit meer zekerheid dan bij een tijdelijk of flexibel contract.
 • Soort hypotheek: In Nederland kunt u kiezen uit verschillende hypotheekvormen, zoals de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Afhankelijk van het type hypotheek kan de maandelijkse betalingsverplichting en de fiscale aftrekbaarheid variëren.
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een hypotheek, wordt er dus gekeken naar uw persoonlijke en financiële situatie.
Op de hoogte blijven over hypotheken?

Altijd op de hoogte over Homefinance

Je gegevens zijn bij ons veilig
Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek