Search
Close this search box.

Een uitkering en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Een belangrijke factor bij deze berekening is het inkomen van degene(n) die de hypotheek wil(len) aanvragen. Er bestaan verschillende inkomstenbronnen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op inkomen uit een uitkering en hoe een hypotheekinstelling met het inkomen uit een uitkering omgaat bij het berekenen van de maximale hypotheek.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Wat is een (sociale) uitkering?

Een sociale uitkering is een uitkering naar gerechtigden vanuit de collectieve sector (overheidsinstantie) uit hoofde van een sociale verzekering of sociale voorziening. Bij het beoordelen of inkomen uit een uitkering meegenomen kan worden, maakt het veel uit wat de aard van de uitkering is en in hoeverre er recht is en blijft op deze uitkering. Er zijn verschillende uitkeringen waarvan wij er op deze pagina een aantal behandelen:

Werkloosheidswet (WW: Werkloosheidswet)

Vrijwel iedereen die in loondienst werkt, is automatisch verzekerd voor de WW. Mocht u onverhoopt onvrijwillig werkloos worden, dan heeft u meestal recht op een WW-uitkering. Hoe lang u een WW-uitkering krijgt, hangt onder andere af van het aantal jaren dat u vanaf 1998 gewerkt heeft, uw zogenaamde feitelijk arbeidsverleden. Meer informatie hierover vindt u op de website van het UWV.

Ziektewet / WAO / WIA

Als u bij een werkgever in dienst bent en u wordt ziek, dan zal uw werkgever in de meeste gevallen maximaal twee jaar lang (tenminste 70 % van) uw loon moeten doorbetalen. Er is dan geen sprake van een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering wordt door het UWV voldaan wanneer iemand geen (vaste) werkgever heeft en bedraagt 70 % van het dagloon en wordt uitbetaald tot u weer beter bent, met een maximum van 2 jaar (104 weken); daarna volgt het WIA-traject. Meer info vindt u op de website van het UWV.

Bijstand (Wet Werk en Bijstand)

De bijstands wordt wel het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland genoemd; het laatste vangnet. U komt voor een bijstanduitkering in aanmerking als u op geen enkele andere manier in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien en geen recht heeft op een andere uitkering of regeling waarmee u de kosten voor het levensonderhoud kunt betalen. Heeft u een inkomen of uitkering onder het voor u geldende minimum, dan kunt u wel een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Als uw vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, heeft u geen recht op bijstand. Afhankelijk van uw leefsituatie mag u een beperkt vermogen hebben (het zogenaamde toegestane vermogen). Ook overwaarde in de eigen woning wordt gerekend tot eigen vermogen. Komt u met een eigen woning terecht in de bijstand, dan betekent dit dat de kans bestaat dat u geacht wordt om (een deel van) de overwaarde in de eigen woning “op te eten”.

ANW (Algemene Nabestaanden Wet)

De ANW is een algemene regeling voor nabestaanden, iedereen die in Nederland woont of werkt is er voor verzekerd. Komt uw partner te overlijden dan heeft u, onder bepaalde voorwaarden, recht op een Anw-uitkering. De Anw is een regeling waarbij uitkeringen worden uitbetaald op het minimumniveau. De bescherming die de Anw biedt, is niet ruimhartig. De Anw zorgt alleen voor een basisuitkering. De ANW uitkering komt ten einde wanneer iemand de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of eerder wanneer daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld opnieuw samenwonen of trouwen).

Kan ik een hypotheek krijgen met een uitkering?

Inkomen welke voortvloeit uit een uitkering wordt in principe maar zeer beperkt meegenomen door elke hypotheekbank. Waarbij wel opgemerkt dat het veel verschilt welke vorm van uitkering men ontvangt. Uitkeringen waarbij sprake kan zijn van een onbeperkte uitkeringsduur worden vaak meegenomen, uitkeringen waarbij per definitie sprake is van een beperkte uitkeringsduur worden vrijwel nooit meegenomen:

Tijdelijke uitkering

Inkomen welke voortvloeit uit een tijdelijke uitkering wordt vrijwel niet meegenomen door de hypotheekbanken. Veel (sociale) uitkeringen zijn tijdelijk van aard:

  • Bij een werkloosheidsuitkering is de duur van de uitkering afhankelijk van het arbeidsverleden. Een werkloosheidsuitkering is altijd tijdelijk. Omdat er dus geen inkomenszekerheid is, zullen banken geen hypotheek verstrekken om betalingsproblemen te voorkomen.
  • Ziektewet is een uitermate complexe uitkeringsvorm bij het verkrijgen van een hypotheek, met name als de ziekteperiode een langere periode beslaat. Omdat de Ziektewet uitkering kan eindigen in een mogelijk en meestal moeizaam WIA-traject , zullen veel hypotheekbanken huiverig zijn om op een dergelijke wankele inkomensbasis hypotheek te verstrekken.

Permanente uitkering

Toch zijn er situaties waarbij het wel mogelijk is om een hypotheek te krijgen. Dit is het geval wanneer banken een uitkering als blijvende uitkering beschouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een WIA uitkering waarbij de uitkering gegarandeerd is (duurzame arbeidsongeschiktheid).

Bijstandsuitkering

Bijstandinkomen wordt niet geaccepteerd, omdat dit verplicht tot het opeten van de overwaarde in de eigen woning en uiteindelijk onherroepelijk tot verplichte verkoop van de woning leidt.

In alle gevallen geldt: in hoeverre het recht op de uitkering blijvend is, dient te blijken uit het toekenningsbesluit, een verklaring van de uitkerende instantie waarin vermeld wat de hoogte en de duur van de uitkering zijn.

Op de hoogte blijven over hypotheken?
Nieuwsbrief
Op de hoogte van hypotheken

je gegevens zijn veilig

Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek