English version - international interest rates

Een uitkering en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Een belangrijke factor bij deze berekening is het inkomen van degene(n) die de hypotheek wil(len) aanvragen. Er bestaan verschillende inkomstenbronnen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op inkomen uit een uitkering en hoe een hypotheekinstelling met het inkomen uit een uitkering omgaat bij het berekenen van de maximale hypotheek.
Via onderstaande links kunt u direct navigeren naar het antwoord op de weergegeven vragen.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Wat is een (sociale) uitkering?

Een sociale uitkering is een uitkering naar gerechtigden vanuit de collectieve sector (overheidsinstantie) uit hoofde van een sociale verzekering of sociale voorziening. Bij het beoordelen of inkomen uit een uitkering meegenomen kan worden, maakt het veel uit wat de aard van de uitkering is en in hoeverre er recht is en blijft op deze uitkering. Er zijn verschillende uitkeringen:

Werkloosheidswet (WW: Werkloosheidswet)

Vrijwel iedereen die in loondienst werkt, is automatisch verzekerd voor de WW. Mocht u onverhoopt onvrijwillig werkloos worden, dan heeft u meestal recht op een WW-uitkering. Hoe lang u een WW-uitkering krijgt, hangt onder andere af van het aantal jaren dat u vanaf 1998 gewerkt heeft, uw zogenaamde feitelijk arbeidsverleden. Elk jaar feitelijk arbeidsverleden geeft recht op één maand WW-uitkering; de jaren vanaf het bereiken van de 18 jarige leeftijd tot 1998 worden fictief meegerekend De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden van de uitkeringsduur 75 % van het zogenaamde dagloon. Vanaf maand drie tot het einde van de uitkeringsduur bedraagt de uitkering 70 % van het dagloon.

Voorbeeld Werkloosheidswet

Piet verliest begin 2015 na 20 jaar trouwe dienst door een faillissement zijn baan. Piet is geboren in 1975. Zijn fictieve arbeidsverleden bedraagt dan 1998 - 1975 = 23 - 18 jaar = 5 jaar. Zijn feitelijk arbeidsverleden bedraagt 17 jaar (2014 – 1998). Totaal is zijn arbeidsverleden 22 jaar, waarmee hij recht heeft op 22 maanden WW-uitkering.

IOAW (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers)

De IOAW vult het inkomen van oudere, werkloze ex-werknemers van diens partner aan tot het bijstandniveau. Er is meestal recht op een IOAW-uitkering als iemand na het 50e maar voor het 60e levensjaar werkloos is geworden en recht heeft gehad op een zogenaamde loongerelateerde WW-uitkering met een duur langer dan drie maanden. Na afloop van de WW-uitkering is er dan vaak recht op een IOAW-uitkering. Als iemand na 1 oktober 2006 werkloos is geworden, kan de IOW gelden. De IOAW-uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. De hoogte van de IOAW-uitkering is afhankelijk van de gezinssamenstelling; er wordt bij de bepaling van de hoogte van de uitkering rekening gehouden met het inkomen van de partner. De IOAW-uitkering kan doorlopen tot de 1e dag van de maand waarin iemand AOW gerechtigd wordt.

IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen)

De IOW is een uitkering voor oudere werklozen die op of na hun 60-ste werkloos geworden zijn. Zij kunnen na afloop van hun WW-uitkering een IOW-uitkering krijgen. Voorwaarde is wel dat de werkloosheid ingaat tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011. Ook de IOAW-uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. De hoogte van de IOAW-uitkering is afhankelijk van de gezinssamenstelling; er wordt bij de bepaling van de hoogte van de uitkering geen rekening gehouden met het inkomen van de partner. De IOAW-uitkering kan doorlopen tot de 1e dag van de maand waarin iemand AOW gerechtigd wordt.

Ziektewet

Als u bij een werkgever in dienst bent en u wordt ziek, dan zal uw werkgever in de meeste gevallen maximaal twee jaar lang (tenminste 70 % van) uw loon moeten doorbetalen. Er is dan geen sprake van een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering wordt door het UWV voldaan wanneer iemand geen (vaste) werkgever heeft en bedraagt 70 % van het dagloon en wordt uitbetaald tot u weer beter bent, met een maximum van 2 jaar (104 weken); daarna volgt het WIA-traject.

Bijstand (Wet Werk en Bijstand)

De bijstands wordt wel het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland genoemd; het laatste vangnet. U komt voor een bijstanduitkering in aanmerking als u op geen enkele andere manier in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien en geen recht heeft op een andere uitkering of regeling waarmee u de kosten voor het levensonderhoud kunt betalen. Heeft u een inkomen of uitkering onder het voor u geldende minimum, dan kunt u wel een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Als uw vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, heeft u geen recht op bijstand. Afhankelijk van uw leefsituatie mag u een beperkt vermogen hebben (het zogenaamde toegestane vermogen). Ook overwaarde in de eigen woning wordt gerekend tot eigen vermogen. Komt u met een eigen woning terecht in de bijstand, dan betekent dit dat u wordt geacht de overwaarde in de eigen woning "op te eten."

WIA (Wet Inkomen en Arbeid) en WAO

De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is een regeling voor arbeidsongeschikten en vervangt de WAO. Als u na 1 januari 2004 ziek bent geworden, kunt u na 2 jaar arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De WIA vervangt de vroegere WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). De WAO is echter niet volledig afgeschaft. Voor mensen die al een WAO-uitkering hadden, blijft de WAO gewoon bestaan. De hoogte van een WIA-uitkering is afhankelijk van zeer veel factoren, onder andere in welke mate u arbeidsongeschikt wordt en in hoeverre u nog in staat bent inkomen te genereren. U kunt op uwv.nl globale berekeningen maken. Ook de duur van een WIA-uitkering staat niet vast, omdat er periodiek herkeuringen plaatsvinden die gevolgen kunnen hebben voor de uitkering.

WAJONG (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)

De Wajong is een algemene regeling voor iedere Nederlandse ingezetene. De verzekering keert uit aan een verzekerde indien deze voor zijn zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt is geworden en dat op zijn achttiende verjaardag nog steeds is, of aan mensen die tussen hun achttiende en dertigste verjaardag arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens een studie. Mensen die meer dan 80 % arbeidsongeschikt zijn hebben recht op de volledige wajong-uitkering. De volledige wajong-uitkering bedraagt 75 % van het minimumloon. Het inkomen van een eventuele partner en vermogen zijn niet van invloed op de hoogte van de uitkering. Ook de duur van een Wajong-uitkering staat niet vast, omdat er periodiek herkeuringen plaatsvinden die gevolgen kunnen hebben voor de uitkering.

ANW (Algemene Nabestaanden Wet)

De ANW is een algemene regeling voor nabestaanden, iedereen die in Nederland woont of werkt is er voor verzekerd. Komt uw partner te overlijden dan heeft u, onder bepaalde voorwaarden, recht op een Anw-uitkering. De Anw is een regeling waarbij uitkeringen worden uitbetaald op het minimumniveau. De bescherming die de Anw biedt, is niet ruimhartig. De Anw zorgt alleen voor een basisuitkering. De ANW uitkering komt ten einde wanneer iemand de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of eerder wanneer daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld opnieuw samenwonen of trouwen).

Kan ik een hypotheek krijgen met een uitkering?

Inkomen welke voortvloeit uit een uitkering wordt in principe maar zeer beperkt meegenomen door elke hypotheekbank. Waarbij wel opgemerkt dat het veel verschilt welke vorm van uitkering men ontvangt. Uitkeringen waarbij sprake kan zijn van een onbeperkte uitkeringsduur worden vaak meegenomen, uitkeringen waarbij per definitie sprake is van een beperkte uitkeringsduur worden vrijwel nooit meegenomen:

Tijdelijke uitkering

Inkomen welke voortvloeit uit een tijdelijke uitkering wordt vrijwel niet meegenomen door de hypotheekbanken. Veel (sociale) uitkeringen zijn tijdelijk van aard:

  • Bij een werkloosheidsuitkering is de duur van de uitkering afhankelijk van het arbeidsverleden. In de huidige wet kan een werkloosheidsuitkering voor de periode van maximaal 3 jaar en 2 maanden worden toegekend; een langere uitkeringsperiode is niet mogelijk. Omdat er hierdoor geen zekerheid van inkomen meer is na maximaal 38 maanden, zullen banken geen hypotheek verstrekken om betalingsproblemen te voorkomen.
  • Ziektewet is een uitermate complexe uitkeringsvorm bij het verkrijgen van een hypotheek, met name als de ziekteperiode een langere periode beslaat. Omdat de Ziektewet uitkering kan eindigen in een mogelijk en meestal moeizaam WIA-traject , zullen veel hypotheekbanken huiverig zijn om op een dergelijke wankele inkomensbasis hypotheek te verstrekken.

Permanente uitkering

Toch zijn er situaties waarbij het wel mogelijk is om een hypotheek te krijgen. Dit is het geval wanneer banken een uitkering als blijvende uitkering beschouwen:

  • WAO-uitkeringen worden regelmatig beschouwd als blijvende uitkeringen indien de aanvrager op of voor 1 juli 1954 is geboren of indien uit het toekenningsbesluit blijkt dat een (her)beoordeling heeft plaatsgevonden op of na 1 oktober 2004.
  • Wajong uitkeringen worden regelmatig beschouwd als blijvende uitkering indien deze is toegekend of aangevraagd voor 1 januari 2010 en uit het toekenningsbesluit blijkt dat een (her)beoordeling heeft plaatsgevonden op of na 1 oktober 2004.
  • ANW, IOAW en IOW uitkeringen worden regelmatig beschouwd als blijvende uitkering tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarna is er meestal recht op een AOW-uitkering. Er wordt dan ook gekeken naar de betaalbaarheid op basis van het pensioeninkomen (waarvan AOW meestal onderdeel is).

Bijstandsuitkering

Bijstandinkomen wordt niet geaccepteerd, omdat dit verplicht tot het opeten van de overwaarde in de eigen woning en uiteindelijk onherroepelijk tot verplichte verkoop van de woning leidt.

In alle gevallen geldt: in hoeverre het recht op de uitkering blijvend is, dient te blijken uit het toekenningsbesluit, een verklaring van de uitkerende instantie waarin vermeld wat de hoogte en de duur van de uitkering zijn.

Hoe bereken ik mijn inkomen uit een uitkering voor de maximale hypotheek?

Voor de berekening van de maximale hypotheek is een belangrijke stap het bepalen met welk inkomen gerekend mag worden. Bij inkomen uit een uitkering wordt door hypotheekverstrekkers gekeken naar de huidige situatie en de historie. De meest gebruikte methode is berekening op basis van de jaaropgaves en recente uitkeringsspecificaties:

Voorbeeld inkomen uit WIA-uitkering

Piet heeft een WIA-uitkering van € 2.000 per maand. Wanneer Piet een WIA-uitkering ontvangt, heeft hij ook recht op 8 % vakantiegeld:

Uitkering per maand€ 2.000
Vakantiegeld8 %

Het inkomen wordt nu:

€ 2.000 X 12 maanden€ 24.000
Vakantiegeld 8 %€ 1.920
 ------------
Totaal inkomen€ 25.920

Voor meer informatie over inkomensbestanddelen en de maximale hypotheek, klik hier

Wat is een toekenningsbesluit en waar moet deze aan voldoen bij een hypotheek?

Een toekenningsbesluit is een door de uitkeringsinstantie in te vullen verklaring waarin de uitkeringssituatie wordt toegelicht. Wanneer een uitkering een bron van inkomen is, is het een heel belangrijk document bij de hypotheekaanvraag.

Belangrijke eisen aan het toekenningsbesluit bij een uitkering:

  • Alle relevante gegevens, zoals ingangsdatum uitkering, hoogte en duur van de uitkering dienen vermeld te staan. Indien bijvoorbeeld de duur van de uitkering niet vermeld staat, zullen hypotheekbanken snel geneigd zijn van een korte duur uitgaan en geen hypotheek verstrekken.
  • De hoogte van de uitkering moet overeenkomen met de periodieke uitkeringsspecificatie.

Voorbeeld toekenningsbesluit bij uitkering

Piet heeft een betalingsspecificatie van zijn WIA-uitkering van € 2.000 per maand.

Het toetsinkomen wordt nu:

€ 2.000 X 12 maanden€ 24.000
Vakantiegeld 8 %€ 1.920
 ------------
Totaal inkomen€ 25.920

Op zijn toekenningsbesluit moet nu een bedrag van € 25.920 als totale jaaruitkering vermeld staan.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,00 %
5 jaarLloyds Bank1,20 %
10 jaarLloyds Bank1,70 %
15 jaarAllianz2,04 %
20 jaarAllianz2,22 %
Vergelijk alle hypotheekrentes