English version - international interest rates

Consumptieve schulden en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Bij deze berekening wordt door de hypotheekinstelling scherp gekeken naar de inkomenssituatie en de verplichtingen van de aanvrager(s) van de hypotheek. Een veel voorkomende verplichting die grote invloed kan hebben op de maximaal te verkrijgen hypotheek is een (consumptieve) schuld. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op consumptieve schulden en hoe een hypotheekinstelling omgaat met hypotheekaanvragers die consumptieve schulden hebben.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Wat zijn consumptieve schulden?

De term consumptieve schuld bestaat uit 2 woorden: consumptief en schuld. Een schuld is een bedrag dat u aan iemand of een instantie dient te betalen ("schuldig bent"). De term consumptief wil zeggen dat het verschuldigde bedrag niet gebruikt is voor de aanschaf of verbetering van een eigen woning. Onder een consumptieve schuld verstaan wij hier een lening waarbij het leenbedrag niet gebruikt is voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning.

Welke consumptieve schulden zijn er?

Consumptieve schulden (leningen) zijn er in allerlei vormen. De belangrijkste leenvormen hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Wilt u een uitgebreide uitleg over consumptieve leningen, dan verwijzen wij u door naar het onderdeel lening op deze site.

 • persoonlijke lening
 • doorlopend krediet
 • rood staan op een betaalrekening
 • WOZ krediet
 • huurkoop
 • Credit Card krediet (voor info over creditcards, zie Credit-card.nu)
 • lease
 • postorder krediet

Hoe zit het met de registratie van schulden?

Wanneer u een schuld heeft afgesloten met een minimale looptijd van 3 maanden en waarvan bedrag tussen de € 500 en € 175.000 ligt dan wordt deze schuld geregistreerd bij het BKR. Daar is niet mis mee, het BKR informeert aangesloten organisaties (hypotheekbanken, kredietverstrekkers, etc.) over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt hypotheekbanken en kredietverstrekkers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen. Bijna 11 miljoen andere consumenten staan op een of andere manier bij het BKR geregistreerd.

Positieve registratie

Zolang u netjes en op tijd aan de maandelijkse verplichtingen voldoet, is er sprake van een positieve registratie. Feitelijk staat dan de soort schuld geregistreerd, de hoogte van de schuld of het bedrag dat de schuld maximaal mag bedragen, de datum waarop de schuld is aangegaan, de datum waarop volgens afspraak met de bank de overeenkomst volledig moet zijn afgelost en de datum waarop dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Negatieve registratie

Vervelender wordt het wanneer u een achterstand in betalingen oploopt. Betalingsachterstanden of andere onregelmatigheden die ontstaan tijdens de looptijd van een schuldovereenkomst worden door het BKR weergegeven met de codes 'A' (van Achterstand) en 'H' (van Herstel) en bijzonderheidscodes 1 t/m 5. Deze codes geven op neutrale wijze aan wat er aan de hand is, zonder een oordeel te geven:

 • code A: achterstand. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze door de schuldeiser bij het BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. In uw gegevens bij het BKR is deze achterstand zichtbaar met een 'A' bij het betreffende krediet. Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ongeacht de hoogte van de achterstand.
 • Code H: herstel. Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar bij het BKR. Een 'H' van Herstel bij de betreffende overeenkomst geeft dit aan. De 'H' wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee de overeenkomst heeft beŽindigd, wordt een einddatum bij de overeenkomst geplaatst.
 • Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
 • Code 2: De (restant) vordering is opeisbaar gesteld.
 • Code 3: Er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
 • Code 4: De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.
 • Code 5: Er is een preventieve betaalregeling getroffen. Invoering per 1-1-2010. Is, in tegenstelling tot andere coderingen, tijdelijk van aard. Na beŽindiging van de betaalregeling wordt deze verwijderd.

Zijn consumptieve schulden van belang bij het aanvragen van een hypotheek?

Bij het bepalen van de maximale hypotheek, kijkt de hypotheekinstelling naar de inkomsten en uitgaven van de hypotheekaanvrager(s). Op het moment dat u buiten de hypotheek schulden heeft, houdt de hypotheekinstelling rekening met de lasten die bij deze schuld (kunnen) horen. Hoeveel invloed consumptieve schulden kunnen hebben op de maximale hypotheek berekening, blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld consumptieve schulden en de maximale hypotheek berekening

Inkomen5 % of kleiner5,01 % - 5,5 %5,51 % - 6 %6,01 % - 6,5 %hoger dan 6,5 %
€ 23.00028 %29 %30 %31 %32 %
€ 30.00029 %30 %31 %32 %33 %

Het inkomen van Piet bedraagt € 30.000, de hypotheekrente bedraagt 5,4 % en de looptijd van de hypotheek 30 jaar. Volgens de financieringslast tabel mag er bij 5,4 % rente 30 % besteed worden aan woonlasten: € 9.000. De maximale hypotheek als er geen sprake is van alimentatie of andere financiŽle verplichtingen bedraagt € 133.563.

Stel: Piet heeft een doorlopend krediet met een openstaand saldo van € 10.000 waarover hij per maand € 150 aan rente en aflossing dient te betalen. Volgens de financieringslast tabel mag er bij 5,4 % rente 30 % besteed worden aan woonlasten: € 9.000. Maar omdat Piet € 10.000 consumptieve schuld heeft, wordt hier een correctie op losgelaten. Hierbij wordt niet gekeken naar de werkelijke maandlasten (€ 150) maar gerekend met een fictieve kredietlast van 2 % per maand over het openstaande schuldbedrag (€ 10.000 X 2 %). De fictieve kredietlast bedraagt: € 10.000 X 2 % X 12 maanden = € 2.400. Dit bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat besteed mag worden aan woonlasten. Piet mag dus per saldo nog € 6.600 verwonen (€ 9.000 - € 2.400). De maximale hypotheek bedraagt € 97.947.

In bovenstaand voorbeeld leidt het hebben van een doorlopend krediet met een saldo van € 10.000 tot een verlaging van de maximale hypotheek met maar liefst € 35.616. In de praktijk blijkt dan ook dat het hebben van een consumptieve schuld het kopen en financieren van een huis heel lastig maakt. In de meeste situaties is het dan ook raadzaam om te zorgen dat consumptieve schulden afgelost worden voordat er een hypotheek aangevraagd wordt.

Het is ook belangrijk om te weten dat er bij de berekening van de maandlasten van schulden altijd van de oorspronkelijke limiet wordt uitgegaan en niet van de openstaande schuld op het moment dat de maximale hypotheek door de bank berekend wordt.

Voorbeeld consumptieve schulden en de maximale hypotheek berekening

Piet heeft 5 geleden een persoonlijke lening afgesloten van € 10.000 tegen een vast rente van 6,7 % en een looptijd van 10 jaar. Zijn maandelijkse lasten voor deze persoonlijke lening bedragen € 114.

Na 5 jaar wil hij een huis gaan kopen en zijn maximale hypotheek berekenen. Er staat op dat moment nog een schuldbedrag van € 5.745 open; de rest is reeds afgelost. Desondanks zullen de hypotheekbanken bij de berekening van de maximale hypotheek uitgaan van een maandelijkse last van € 200, zijnde 2 % van de oorspronkelijke hoofdsom van € 10.000.

Voorbeeld 2 consumptieve schulden en de maximale hypotheek berekening

Piet heeft een bankrekening waarop hij € 1.000 rood kan staan. Hij heeft al jaren niet rood gestaan op de rekening en betaalt er dan ook geen rente op.

Wanneer hij een huis wil kopen, zullen de hypotheekbanken bij de berekening van de maximale hypotheek uitgaan van een maandelijkse last van € 20, zijnde 2 % van de limiet van € 1.000.

Piet kan dit voorkomen door de mogelijkheid om rood te staan op zijn bankrekening te laten verwijderen.

BKR-registratie

Met een A-codering of een bijzonderheidscode is het erg lastig om een hypotheek of ander krediet te krijgen. FinanciŽle instellingen zetten dan immers vraagtekens bij uw leen- en aflosgedrag. Een aantal hypotheekinstellingen hebben hierbij een heel eenvoudige stelregel: een codering bij het BKR betekent geen hypotheek. Ongeacht of de achterstand hersteld is, de reden van de codering, uw financiŽle situatie en uw wensen. Een aantal hypotheekinstellingen zijn echter wel bereid om verder te kijken. Op het moment dat de achterstand hersteld is en u een goede reden had waardoor de betalingsachterstand ontstaan is, willen zij een hypotheekaanvraag wel in behandeling nemen. Daarbji gelden globaal de volgende richtlijnen:

 • Op het moment dat de achterstand nog actueel is en/of er meerdere achterstanden bij het BKR genoteerd staan, is een hypotheekaanvraag onmogelijk.
 • Op het moment dat de bijzonderheidscode 1 of 2 geplaatst is, is een hypotheekaanvraag bijzonder moeilijk geworden. Is er sprake van een bijzonderheidscode 3 of 4, dan wordt een hypotheekaanvraag per definitie afgewezen.
 • De periode tussen melding van de achterstand en herstel / aflossing is van groot belang. Als er pas 2 jaar na de plaatsing van de achterstand een herstelmelding volgt, zullen veel banken de achterstandsperiode als te lang beschouwen.
 • De soort schuld en hoogte van de schuld is van belang. Veel banken zullen minder zwaar tillen aan een verzendhuiskrediet van € 501 waarop een achterstand is opgelopen dan een doorlopend krediet van € 20.000 waarop al meer dan 3 maanden geen rente of aflossing is betaald.
 • Uiteindelijk is de beoordeling van een hypotheekaanvraag met een BKR-registratie in grote mate afhankelijk van het totaalverhaal. Wanneer iemand bijvoorbeeld € 20.000 aan eigen middelen heeft en er een kleine betalingsachterstand is, zal dit eerder positief beoordeeld worden dan een herstelde betalingsachterstand op een nog lopende schuld, zonder tegenwaarde aan eigen middelen.

Is een studieschuld van belang bij het aanvragen van een hypotheek?

Zoals we eerder zagen kijkt een hypotheekbank bij het berekenen van de maximale hypotheek naar de inkomsten en uitgaven. Alle schulden spelen daarbij een rol aangezien de te betalen rente en eventuele aflossing een vaste terugkerende, maandelijkse verplichting is. Studieschuld is hierin deels een vreemde eet in de bijt. Alle schulden zoals persoonlijke leningen en kredieten staan geregistreerd in het BKR, echter studieschulden staan hierin niet vermeld. Daardoor zijn de controle mogelijkheden voor een bank beperkt. Maar dat betekent niet dat er geen rekening wordt gehouden met studieschulden. Op het moment dat u buiten de hypotheek een studieschuld heeft, houdt de hypotheekinstelling fictief rekening met de lasten die bij deze studieschuld horen; dit wordt gedaan door met een fictieve maandlast ter hoogte van 0,75% van het leningbedrag te rekenen. Hoeveel invloed een studieschuld kan hebben op de maximale hypotheek berekening, blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld studieschulden en de maximale hypotheek berekening

Inkomen5 % of kleiner5,01 % - 5,5 %5,51 % - 6 %6,01 % - 6,5 %hoger dan 6,5 %
€ 23.00028 %29 %30 %31 %32 %
€ 30.00029 %30 %31 %32 %33 %

Het inkomen van Suzanne bedraagt € 30.000, de hypotheekrente bedraagt 5,4 % en de looptijd van de hypotheek 30 jaar. Volgens de financieringslast tabel mag er bij 5,4 % rente 30 % besteed worden aan woonlasten: € 9.000. De maximale hypotheek als er geen sprake is van alimentatie of andere financiŽle verplichtingen bedraagt € 133.563.

Stel: Suzanne heeft een studieschuld van € 20.000. Volgens de financieringslast tabel mag er bij 5,4 % rente 30 % besteed worden aan woonlasten: € 9.000. Maar omdat Suzanne € 20.000 studieschuld heeft, wordt hier een correctie op losgelaten. Hierbij wordt niet gekeken naar de werkelijke maandlasten maar gerekend met een fictieve studieschuld-last van 0,75 % per maand over het oorspronkelijke schuldbedrag (€ 20.000 X 0,75 %). De fictieve kredietlast bedraagt: € 20.000 X 0,75 % X 12 maanden = € 1.800. Dit bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat besteed mag worden aan woonlasten. Suzanne mag dus per saldo nog € 7.200 verwonen (€ 9.000 - € 1.800). De maximale hypotheek bedraagt € 106.851.

In bovenstaand voorbeeld leidt het hebben van een studieschuld van € 20.000 tot een verlaging van de maximale hypotheek met € 26.712. In de praktijk blijkt dan ook dat het hebben van een studieschuld het kopen en financieren van een huis heel lastig maakt. Desondanks is het raadzaam om de studieschuld niet te verzwijgen, wat nog weleens geopperd wordt. Het is een gezamenlijk belang van zowel de hypotheekbank als uzelf dat u geen ontverantwoord hoge hypotheek aangaat. In dit soort situaties is het meestal raadzamer om te zorgen dat de studieschuld versneld afgelost wordt voordat er een hypotheek aangevraagd wordt.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,00 %
5 jaarLloyds Bank1,20 %
10 jaarLloyds Bank1,70 %
15 jaarAllianz2,04 %
20 jaarAllianz2,22 %
Vergelijk alle hypotheekrentes