English version - international interest rates

Een tijdelijk dienstverband en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Een belangrijke factor bij deze berekening is het inkomen van degene(n) die de hypotheek wil(len) aanvragen. Er bestaan verschillende inkomstenbronnen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op inkomen uit een tijdelijk dienstverband en hoe een hypotheekinstelling met het inkomen uit een tijdelijk dienstverband omgaat bij het berekenen van de maximale hypotheek. Via onderstaande links kunt u direct navigeren naar het antwoord op de weergegeven vragen.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Wat is een tijdelijk dienstverband?

Onder een tijdelijk dienstverband wordt verstaan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Feitelijk is er sprake van een arbeidsverhouding waarbij er sprake is van een vooraf overeengekomen termijn waarop het dienstverband eindigt. Dit hoeft niet altijd om een einddatum gaan, er kan ook het einde van een bepaald project als einde van het dienstverband afgesproken worden. Een tijdelijk dienstverband bestaat dus in 2 varianten:

 • De werkgever geeft een contract voor een vooraf overeengekomen periode af. Denk hierbij aan een jaarcontract of een halfjaarcontract.
 • De werkgever geeft een contract voor een bepaalde hoeveelheid werkzaamheden af.

Voorbeeld tijdelijk dienstverband

Piet treedt op 1 januari 2015 voor de periode van een jaar in dienst bij Werkgever A. Er is sprake van een tijdelijk dienstverband, te weten een jaarcontract.
Jan wordt per 1 januari 2015 in dienst genomen om Project A op te zetten en tot een goed eind te brengen. Er is niet precies bekend wanneer het project afgerond wordt, dus komen de werkgever en Piet overeen dat het dienstverband eindigt na voltooiing van Project A. Er is hier eveneens sprake van een tijdelijk dienstverband.

Een van oorsprong tijdelijk dienstverband mag na het bereiken van de einddatum opgevolgd worden door een vast dienstverband of nogmaals een tijdelijk dienstverband. Echter het eindeloos verlengen van tijdelijke contracten met wederom tijdelijke contracten is niet mogelijk. Hieraan zijn grenzen verbonden:

 • Na drie tijdelijke arbeidscontracten die telkens direct of binnen zes maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde arbeidscontract automatisch een vast dienstverband.
 • Als de opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten (dus minimaal twee tijdelijke contracten) samen langer dan 24 maanden (oftewel twee jaar) duren, verandert het tijdelijke arbeidscontract in een vast dienstverband. Het maakt daarbij niet uit of de contracten direct na elkaar volgen of met tussenpozen van maximaal zes maanden. Het is mogelijk dat halverwege de duur van een nieuw tijdelijke arbeidscontract, de periode van 24 maanden wordt overschreden. Op die datum verandert het tijdelijke arbeidscontract in een vast dienstverband.

Kan ik een hypotheek krijgen met een tijdelijk dienstverband?

 • Inkomen welke voortvloeit uit een tijdelijk dienstverband met een "harde" intentieverklaring wordt in principe altijd meegenomen door elke hypotheekbank. Onder "harde" intentie wordt verstaan: opvolging van het tijdelijk contract door een vast contract.
 • Indien dit niet het geval is, bijvoorbeeld wanneer het tijdelijk contract wederom opgevolgd wordt door een tijdelijk contract, zullen veel banken extra kritisch zijn, omdat er geen zekerheid is dat de werknemer ook op lange termijn verzekerd is van voldoende inkomen. Er wordt dan door sommige banken gekeken naar de inkomenshistorie van bijvoorbeeld de laatste 3 jaren, als indicatie hoeveel de werknemer gemiddeld aan inkomen heeft ontvangen. Andere banken accepteren verlenging van een tijdelijk contract met wederom een tijdelijk contract per definitie niet.
 • Tijdelijke contracten welke op geen enkele wijze verlengd worden, worden door vrijwel alle banken niet geaccepteerd; er is dan geen hypotheek mogelijk.

Hoe bereken ik mijn inkomen uit tijdelijk dienstverband voor de maximale hypotheek?

Voor de berekening van de maximale hypotheek is een belangrijke stap het bepalen met welk inkomen gerekend mag worden. Bij inkomen uit tijdelijk dienstverband bestaat dit vaak uit het vaste periodieke salaris (per week, per 4 weken of per maand), het vakantiegeld, een eventuele vaste 13e maand en eventuele vaste onregelmatigheidstoeslagen. Niet-vaste onderdelen zoals overwerk of provisie worden bij tijdelijke dienstverbanden meestal niet meegenomen.

Voorbeeld inkomen uit tijdelijk dienstverband

Salaris per maand€ 2.000
Vakantiegeld8 %
Salaris per maand€ 2.000
Vaste 13e maand€ 2.000
Overwerk€ 3.000

Bank A neemt zowel het vakantiegeld als de vaste 13e maand mee in de bepaling van de maximale hypotheek. Echter, het overwerk niet .Het inkomen voor de maximale hypotheek wordt nu:

€ 2.000 X 12 maanden€ 24.000
Vakantiegeld 8 %€ 1.920
Vaste 13e maand€ 2.000
Overwerk€ 0
 ------------
Totaal inkomen€ 27.920

Voor meer informatie over inkomensbestanddelen en de maximale hypotheek, klik hier

Hoe zit het met de proeftijd bij een tijdelijk dienstverband?

In een tijdelijk arbeidscontract kunnen werkgever en werknemer een proeftijd afspreken. Dat is een soort kennismakingsperiode. Wanneer na de proeftijd een tijdelijk dienstverband van 6 maanden of langer wordt overeengekomen, mag deze proeftijd maximaal 1 maand bedragen. Bij tijdelijke dienstverbanden langer dan 2 jaar, ongeacht of er de intentie is na verloop van de eindtermijn deze te veranderen in een vast dienstverband, mag de proeftijd maximaal 2 maanden bedragen.

Voorbeeld proeftijd

Piet treedt voor de periode van 1 jaar in tijdelijke dienst bij werkgever A per 1 januari 2015. Ze mogen maximaal een proeftijd van 1 maand overeenkomen.
Kees treedt voor de periode van 3 jaar in tijdelijke dienst bij werkgever B per 1 januari 2015. Ze mogen maximaal een proeftijd van 2 maanden overeenkomen.
Jan treedt 3 maanden in tijdelijke dienst bij werkgever C per 1 januari 2015. Met Jan mag geen proeftijd afgesproken worden.

Wat is een intentieverklaring en waaraan moet deze voldoen?

Een intentieverklaring is een verklaring van een partij omtrent een bedoeling (intentie). Bij tijdelijke dienstverbanden geeft de werkgever in een intentieverklaring weer wat zijn/ haar intenties zijn nadat het tijdelijk dienstverband de termijn heeft bereikt waarop deze eindigt. De intentieverklaring luidt vaak als volgt: "Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beŽindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd".

Mogelijke uitkomsten van de intentieverklaring zijn:

 • Het dienstverband wordt voortgezet als vast dienstverband. Hiervan is meestal sprake als het functioneren en de bedrijfsomstandigheden naar tevredenheid van de werkgever zijn.
 • Het dienstverband wordt verlengd voor nogmaals een vooraf overeengekomen periode. Feitelijk wordt het tijdelijk dienstverband dan opgevolgd door nog een tijdelijk dienstverband. Hiervan sprake zijn als er twijfel is over aspecten van het functioneren of de bedrijfsomstandigheden.
 • Het dienstverband wordt niet verlengd en eindigt van rechtswege. Dit gebeurt vaak wanneer het functioneren of de bedrijfsomstandigheden zich niet naar tevredenheid ontwikkelen. Ook bij dienstverband gebaseerd op een vooraf overeengekomen hoeveelheid werkzaamheden (bijvoorbeeld 1 project) gebeurt dit vaak.

Waaraan moet een werkgeversverklaring voldoen bij een tijdelijk dienstverband?

Een werkgeversverklaring is een door uw werkgever in te vullen verklaring waarin uw inkomenssituatie wordt toegelicht. De werkgeversverklaring is een heel belangrijk document bij de hypotheekaanvraag.

Belangrijke eisen aan de werkgeversverklaring bij een tijdelijk dienstverband:

 • De werkgeversverklaring mag niet opgesteld worden in de proeftijd. Pas nadat de proeftijd is verlopen, mag de werkgeversverklaring opgesteld worden.
 • Er moet sprake zijn van een "harde" intentie: opvolging van het tijdelijk dienstverband door een vast dienstverband.
 • Omdat de werkgeversverklaring zoín belangrijk document is, is het raadzaam zeer goed op te letten bij het laten invullen van het formulier door de werkgever. Dit voorkomt veel misverstanden en vertraging.
  Hier vindt u een belangrijk overzicht met aandachtspunten bij het laten invullen van de werkgeversverklaring.

Voorbeeld werkgeversverklaring en proeftijd

Piet treedt voor de periode van 1 jaar in tijdelijke dienst bij werkgever A per 1 januari 2015. Ze komen een proeftijd van 1 maand overeen. Wanneer Piet een hypotheek gaat aanvragen, kan hij de werkgeversverklaring op zijn vroegst op 1 februari laten opstellen. Immers, dan is pas geheel zeker of hij in tijdelijke dienst treedt bij werkgever A.

Piet ontvangt 2 februari de werkgeversverklaring. De intentieverklaring vermeldt dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beŽindiging daarvan opgevolgd door wederom een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De meeste banken zullen hier veel moeite mee hebben en vaak niet accepteren.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,00 %
5 jaarLloyds Bank1,20 %
10 jaarLloyds Bank1,70 %
15 jaarAllianz2,04 %
20 jaarAllianz2,22 %
Vergelijk alle hypotheekrentes