HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Flexibel dienstverband en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Een belangrijke factor bij deze berekening is het inkomen van degene(n) die de hypotheek wil(len) aanvragen. Er bestaan verschillende inkomstenbronnen. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op inkomen uit een flexibel dienstverband en hoe een hypotheekinstelling met het inkomen uit een flexibel dienstverband omgaat bij het berekenen van de maximale hypotheek. Ook worden veel voorkomende vragen over flexibele dienstverbanden, ook wel flexwerk, uitgelegd. Daarbij valt te denken aan arbeidscontracten als uitzendkracht of oproepkracht.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Via onderstaande links kunt u direct navigeren naar het antwoord op de weergegeven vragen.

Wat is een flexibel dienstverband?

Voor flexibele dienstverband is geen algehele omschrijving die de gehele lading dekt. In het algemeen kan gesteld worden dat ze afwijken van vaste en tijdelijke arbeidscontracten voor wat betreft het aantal te werken uren of de lengte van het contract.

Bij het beoordelen of inkomens uit flexibele dienstverbanden meegerekend kunnen worden bij het berekenen van de maximale hypotheek, worden er 2 soorten dienstverbanden onderscheiden:

Oproepcontracten

Een arbeidsverhouding waarbij de werknemer op afroep beschikbaar is wanneer de werkgever daar behoefte aan heeft. Oproepovereenkomsten kunnen zowel voor onbepaalde als voor bepaalde tijd worden gesloten. Een oproepovereenkomst noemt men ook wel afroepcontract, invalcontract of hulpcontract. Een dienstverband als oproepkracht bestaat in meerdere varianten:

 • Min-max contract
  Een min-max contract is een overeenkomst met werkgarantie en verschijningsplicht: de werknemer is verplicht om aan een oproep gehoor te geven, de werkgever garandeert aan de werknemer een minimum en een maximum aantal te werken uren per week.
 • Nul-uren contract
  Een nul-uren contract is een overeenkomst zonder werk- of loonbetalingsgarantie, maar met verschijningsplicht. Er is geen (minimum) arbeidsomvang afgesproken, de werktijd kan in principe variëren van 0 tot 40 uur per week.
 • Voorovereenkomst
  Een voorovereenkomst is een overeenkomst waarbij er geen werk- of loonbetalingsgarantie is en ook geen verschijningsplicht. Bij deze overeenkomst is er dus een zekere vrijblijvendheid tussen de oproepkracht en werkgever. Er is geen sprake van een doorlopende dienstbetrekking. Na een oproep die tot werk leidt, is er telkens sprake van een nieuwe dienstbetrekking die na afloop van de oproep eindigt. Dit contract wordt bij freelancers toegepast.

Uitzendcontracten

Uitzendcontracten zijn contracten waarbij werknemers via een bemiddelings- of uitzendbureau uitgezonden worden naar een werkgever. Er is sprake van een driehoeksrelatie: werkgever (uitzendbureau), werknemer (uitzendkracht) en organisatie/bedrijf (inlener). In een uitzendovereenkomst zijn 3 belangrijke fasen te onderscheiden:

 • Fase A: basiscontract met uitzendbeding
  In fase A sluit het uitzendbureau met de uitzendkracht een arbeidscontract waarin een zogenaamd uitzendbeding is opgenomen. Dit betekent dat de opdrachtgever gedurende fase A de uitzendopdracht altijd tussentijds kan opzeggen. De uitzendkracht kan in deze fase oneindig veel contracten aangaan met het uitzendbureau binnen de termijn van 78 gewerkte weken. De duur en het aantal overeenkomsten in fase A zijn onbeperkt, zolang de maximale termijn van 78 gewerkte weken maar niet overschreden wordt. Na deze 78 weken gaat de uitzendkracht over naar fase B.
 • Fase B: contract voor bepaalde tijd
  In fase B gaat het uitzendbureau met de uitzendkracht arbeidscontracten aan voor bepaalde tijd. Deze contracten kunnen door het uitzendbureau niet zomaar tussentijds worden opgezegd, tenzij dit schriftelijk in het contract is overeengekomen.
 • Fase C: contract voor onbepaalde tijd
  In deze fase gaat u met het uitzendbureau een arbeidsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden. Er zijn relatief weinig mensen werkzaam in fase C, omdat de kans dat een uitzendbureau een uitzendkracht een vast dienstverband geeft erg klein is.

Kan ik een hypotheek krijgen met een flexibel dienstverband?

 • Inkomen welke voortvloeit uit een fase B uitzendovereenkomst met een “harde” intentieverklaring wordt in principe altijd meegenomen door elke hypotheekbank. Onder “harde” intentie wordt verstaan: opvolging van het tijdelijk contract door een vast contract.
 • Indien dit niet het geval is en in alle andere gevallen van flexibele dienstverbanden, zullen veel banken uitermate kritisch zijn, omdat er geen zekerheid is dat de werknemer ook op langere termijn verzekerd is van voldoende inkomen.

Er wordt door vrijwel alle banken gekeken naar de inkomenshistorie van de laatste 3 jaren, als indicatie hoeveel de werknemer gemiddeld aan inkomen heeft ontvangen. Ook Nationale Hypotheek Garantie kijkt op deze manier naar de flexwerkers. Er zijn echter ook banken die flexibele dienstverbanden per definitie niet accepteren. In ieder geval geldt: u zult middels jaaropgaves minimaal 3 jaar arbeids- en inkomenshistorie moeten kunnen overleggen om aan te tonen dat uw inkomsten een bestendig karakter tonen. Zonder deze jaaropgaves zal elke bank uw hypotheekaanvraag normaal gesproken afwijzen, tenzij uw arbeidsperspectief erg groot is. Dus stel dat u werkt in een vakgebied waar de kans op toekomstig (goedbetaald) werk groot is, dan kan het zijn dat u – ook als u geen 3 jaar cijfers heeft – alsnog in aanmerking komt voor een hypotheek.

Hoe bereken ik mijn inkomen uit een flexibel dienstverband voor de maximale hypotheek?

Voor de berekening van de maximale hypotheek is een belangrijke stap het bepalen met welk inkomen gerekend mag worden. Bij inkomen uit een flexibel dienstverband wordt door hypotheekverstrekkers meer naar de inkomenshistorie gekeken dan naar de huidige situatie. Er wordt dus meer de nadruk gelegd op aantoonbare bestendigheid van het inkomen dan dat er naar de toekomstige zekerheid van inkomen wordt gekeken, dit is namelijk vrijwel onmogelijk bij de meeste flexibele arbeidscontracten. De meest gebruikte methode is berekening op basis van de jaaropgaves, waarbij met het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaren wordt gerekend, maar nooit meer dan het inkomen van het laatste jaar:

Voorbeeld 1 inkomen uit flexibel dienstverband

Loon voor de loonbelasting conform jaaropgave jaar 1 € 20.000
Loon voor de loonbelasting conform jaaropgave jaar 2 € 25.000
Loon voor de loonbelasting conform jaaropgave jaar 3 € 30.000
————
Gemiddeld € 25.000
Inkomen voor maximale hypotheek € 25.000

Het inkomen voor de maximale hypotheek wordt nu: € 25.000, het gemiddelde van de laatste 3 jaar.

Voorbeeld 2 inkomen uit flexibel dienstverband

Loon voor de loonbelasting conform jaaropgave jaar 1 € 30.000
Loon voor de loonbelasting conform jaaropgave jaar 2 € 25.000
Loon voor de loonbelasting conform jaaropgave jaar 3 € 20.000
————
Gemiddeld € 25.000
Inkomen voor maximale hypotheek € 20.000

Het inkomen voor de maximale hypotheek wordt nu: € 20.000. Het laatste jaar is lager dan het gemiddelde van de laatste 3 jaar.

Voor meer informatie over inkomensbestanddelen en de maximale hypotheek, klik hier

Hoe zit het met de proeftijd bij een flexibel dienstverband?

Ook in een flexibel arbeidscontract kunnen werkgever en werknemer een proeftijd afspreken. Dat is een soort kennismakingsperiode. Wanneer na de proeftijd een flexibel dienstverband wordt overeengekomen, mag deze proeftijd maximaal bedragen:

 • Contracten korter dan 6 maanden: geen
 • Contracten tussen 6 maanden en 2 jaar: maximaal 1 maand
 • Contracten langer dan 2 jaar: 2 maanden

Wat is een intentieverklaring en waaraan moet deze voldoen?

Een intentieverklaring is een verklaring van een partij omtrent een bedoeling (intentie). Bij flexibele dienstverbanden speelt de intentieverklaring alleen een rol bij een Fase B uitzendovereenkomst. Bij flexibele dienstverbanden speelt de intentieverklaring geen rol, omdat de werkgever niet de intentie heeft om iemand in vaste dienst te nemen.

Behalve bij de variant Fase B uitzendovereenkomst. Mogelijke uitkomsten van de intentieverklaring bij een fase B uitzendovereenkomst zijn:

 • Het dienstverband wordt voortgezet als vast dienstverband. Hiervan is meestal sprake als het functioneren en de bedrijfsomstandigheden naar tevredenheid van de werkgever zijn.
 • Het dienstverband wordt niet verlengd en eindigt van rechtswege. Dit gebeurt vaak wanneer het functioneren of de bedrijfsomstandigheden zich niet naar tevredenheid ontwikkelen. Een hypotheek krijgen wordt dan uitermate lastig en afhankelijk van de verdere omstandigheden wellicht ook niet verstandig.

Waaraan moet een werkgeversverklaring voldoen bij een flexibel dienstverband?

Een werkgeversverklaring is een door uw werkgever in te vullen verklaring waarin uw inkomenssituatie wordt toegelicht. De werkgeversverklaring is een heel belangrijk document bij de hypotheekaanvraag.

Belangrijke eisen aan de werkgeversverklaring bij een flexibel dienstverband:

 • De werkgeversverklaring mag niet opgesteld worden in de proeftijd. Pas nadat de proeftijd is verlopen, mag de werkgeversverklaring opgesteld worden.
 • Er moet duidelijk weergegeven worden dat er sprake is van een flexibel dienstverband. Flexibele dienstverbanden mogen niet aangemerkt worden als tijdelijk dienstverband.
 • Omdat de werkgeversverklaring zoΓÇÖn belangrijk document is, is het raadzaam zeer goed op te letten bij het laten invullen van het formulier door de werkgever. Dit voorkomt veel misverstanden en vertraging.
  Gebruikt u vooral dit belangrijke overzicht met aandachtspunten bij het laten invullen van de werkgeversverklaring.
Op de hoogte blijven over hypotheken?
Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Vrijblijvend hypotheek aanvragen