Financiële woordenlijst: A
A codering bij het BKR
In de databestanden van het BKR wordt een betalingsachterstand gemeld met de letter 'A' bij het betreffende krediet, vandaar dat vaak gesproken wordt van een A-codering.
A la baisse
A la Baisse is een ander wordt voor short gaan in effecten. Dit betekent het verkopen van effecten zonder dat u de effecten in bezit heeft. Dit wordt gedaan als verwacht wordt dat de koersen dalen.
A la hausse
A la hausse is een andere term voor long gaan. Dit betekent effecten kopen.
AAA
AAA is een kredietrisico code, beter bekend als Triple A. Deze aanduiding wordt gehanteerd voor schuldpapieren van ondernemingen met het laagste kredietrisico (risico op faillisement).
Aandeel
Een aandeel is een eigendomsbewijs in een bedrijf.
Aandeelhouder
De bezitters van de aandelen van een bedrijf worden de aandeelhouders genoemd. De aandeelhouders zijn de eigenaren van het bedrijf.
Aandeelhoudersvergadering
Minimaal 1 keer per jaar dient er binnen een onderneming een aandeelhoudersvergadering gehouden te worden. Tijdens deze aandeelhoudersvergadering (ook jaarvergadering of gewone algemene vergadering van aandeelhouders genoemd) dient de directie van de onderneming verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders.
Aandelenindex
Een aandelenindex is een gewogen gemiddelde van een aantal aandelen die verhandelbaar zijn op de beurs.
Aandelenoptie
Een aandelenoptie is een optie waarbij een aandeel de onderliggende waarde is.
Aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering waarmee de u zich kunt verzekeren tegen de financiƫle gevolgen van de schade die u veroorzaakt aan anderen of aan de eigendommen van anderen.
Aanzegging
Onder aanzegging verstaan wij hier de opdracht van De Nederlandsche Bank aan het bestuur van een pensioenfonds om het beleid of de uitvoering van het beleid van het pensioenfonds aan te passen aan de wettelijke regels.
Achtergestelde obligatie
Een achtergestelde obligatie is een obligatie waarvan de terugbetaling achtergesteld is ten opzichte van andere crediteuren.
Actief portefeuillebeheer
In de vermogensbeheermarkt wordt onder actief portefeuillebeheer meestal verstaan dat de vermogensbeheerder bewust afwijkende posities inneemt ten opzichte van een benchmark. Onder actief portefeuillebeheer wordt ook wel eens het timen van de markt verstaan.
Actuariële grondslagen
Actuariële grondslagen zijn grondslagen die een actuaris gebruikt bij zijn berekeningen.
Actuariële methoden
Actuariële methoden zijn methoden om met behulp van actuariële grondslagen de contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen of bijdragen te berekenen.
Actuariële oprenting
Onder actuariële oprenting verstaan wij hier het actuarieel verhogen van een pensioenaanspraak op ouderdomspensioen bij uitstel van de ingangsdatum van dat pensioen.
Actuarieel Genootschap (AG)
Het Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen.
Actuaris
Een actuaris is iemand die inschattingen doet over de kans dat bepaalde risico's zich in de toekomst voor zullen doen.
Actuaris AG
Een actuaris AG is een actuaris die lid is van het actuarieel genootschap.
Adjustment of terms
Een adjustment of terms is een wijziging van een uitoefenprijs, handelseenheid of onderliggende waarde van een optie, warrant of turbo als gevolg van bijvoorbeeld een fusie, split-up of bijzondere dividenduitkering.
Administratiekantoor
Onder een administratiekantoor verstaan wij hier een instelling die (een deel van) de aandelen van een vennootschap beheert en voor deze aandelen certificaten van deze aandelen uitgeeft.
Advieskoers
Een advieskoers is een verwachte koers bij opening van de beurs gebasseerd op orders die voorbeurs ingelegd zijn.
AEX
AEX is de afkorting van Amsterdam Exchanges indeX.
Affinanciering
Affinanciering is de naam van een financieringssysteem waarbij alle pensioenaanspraken op het moment van toezeggen direct worden ingekocht.
Afgeleide producten
Afgeleide producten zijn producten waarvan de waarde ontwikkeling afhangt van een andere vermogenstitel.
Afkoopwaarde levensverzekering
De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beeindiging van een levensverzekering.
Afkoopwaarde pensioen
De afkoopwaarde van een pensioen is de contante waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken.
Afloopdatum
Onder afloopdatum verstaan wij hier de datum waarop een termijncontract (zoals een optie, warrant of future) afloopt.
Aflossen
Aflossen is het terugbetalen van een geleend bedrag (bijv. een consumptief krediet of een hypotheek).
Aflossen gemengde hypotheek
Een gemengde hypotheek houdt in dat de lening deels ten behoeve van de eigen woning is gebruikt (Box 1) en deels uit een consumptieve lening bestaat (Box 3). Indien een dergelijke lening deels afgelost wordt, geldt fiscaal dat de aflossing pro rata moet worden toegerekend aan de betreffende leningsdelen.
Aflossingsvrije hypotheek
Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheeklening waarbij de lening gedurende de gehele looptijd van de lening volledig in stand blijft. Er wordt dus tijdens de looptijd helemaal niet afgelost.
Aflossingsvrije lening
Een aflossingsvrije lening is een lening waarbij gedurende de looptijd geen aflossingen plaatsvinden.
Afsluitkosten hypotheek
Onder de afsluitkosten van een hypotheek worden meestal alle kosten verstaan die bij het afsluiten van een hypotheek horen.
Afsluitprovisie hypotheek
Onder de afsluitprovisie van een hypotheek worden de eenmalige kosten verstaan die een hypotheekinstelling in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.
Afstempelen
Wij verstaan hier onder afstempelen het afwaarderen van de nominale waarde van een aandeel.
AG-tafels
AG-tafels zijn sterftetafels die aangepast zijn door een Actuaris AG.
Agio
Een agio ontstaat als de uitgifteprijs van een aandeel hoger is dan de nominale waarde.
Agiobonus
Op het moment dat er bij of na uitgifte van aandelen een agioreserve ontstaat, kan er voor gekozen worden om deze agioreserve in de vorm van bonusaandelen uit te keren aan de aandeelhouders. Dit wordt een agiobonus genoemd.
Agioreserve
Agioreserve is de balanspost die ontstaat door het uitgeven van nieuwe aandelen tegen een prijs boven pari.
Aibor
Aibor was de voorloper van Euribor.
Akte van levering
De akte van levering is de akte waarmee de overdracht van onroerende zaken geregeld wordt, dus ook de overdracht van een koophuis.
Akte van splitsing
Een akte van splitsing is een notariƫle akte die de kadastrale splitsing van een onroerende zaak (bijv. een woning of een winkelpand) in appartementsrechten regelt.
Algemene Nabestaandenwet
De Algemene Nabestaandenwet is een algemene voorziening voor weduwen, weduwnaars, partners en wezen.
Algemene Ouderdomswet
Algemene Ouderdomswet
Algemene Weduwen- en Wezenwet
De Algemene Weduwen- en Wezenwet is per 1 juli 1996 vervangen door de Anw.
Alimentatie
Alimentatie is de vergoeding voor levensonderhoud en andere kosten, die na een scheiding betaald dient te worden door de meest draagkrachtige partner.
Amsterdam Exchanges indeX
Amsterdam Exchanges indeX is de bekendste aandelenindex op de Amsterdamse beurs. Deze index is beter bekend onder zijn afkorting: de AEX index.
Amsterdam Midkap Index
Amsterdam Midkap Index (AMX) is de naam van de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs die de middelgrote aandelen vertegenwoordigd.
AMX
AMX is de afkorting van de Amsterdam Midkap Index. Dit is de naam van de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs die de middelgrote aandelen vertegenwoordigd.
Annuïteitenhypotheek
De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij u de hypotheeklening gedurende de looptijd van de hypotheek aflost. Dit gebeurt op basis van annuïteiten. Dit houdt in dat gedurende de looptijd van de lening - bij een gelijkblijvende rentestand - de jaarlijkse som van rente en aflossing (de annuïteit) gelijk blijft.
Anti-speculatiebeding
Een anti-speculatiebeding is een gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht.
ANW
Afkorting van de Algemene Nabestaandenwet
ANW-hiaat
Het ANW-hiaat is het verschil tussen de nabestaandenuitkering volgens de inmiddels vervallen Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) en de uitkering die uw partner nu krijgt volgens de ANW.
AOW
Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet.
AOW-franchise
Het op te bouwen ouderdomspensioen bestaat deels uit AOW. Bij de pensioenopbouw wordt hier rekening mee gehouden. De AOW-franchise is een vast bedrag dat van het pensioengevend salaris wordt afgetrokken.
Appartementsrecht
Een appartementsrecht is een aandeel (gedeeld eigendom) in een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan.
Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid is een term om aan te geven in hoeverre iemand niet in staat is om te werken.
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen is het onderdeel van het pensioen dat voorziet in uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.
Aspirant-deelnemer pensioenregeling
Werknemer die nog niet de vereiste leeftijd heeft bereikt om deel te mogen nemen aan de pensioenregeling van zijn werkgever.
Assignment
Een assignment is het aanwijzen van een schrijver van een optie. De schrijver wordt bij een assignment aan zijn verplichting gehouden.
At-the-money optie
Een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs (strike) van de optie gelijk of bijna gelijk is aan de koers van de onderliggende waarde.
AWW
Afkorting voor de Algemene Weduwen- en Wezenwet. De AWW is per 1 juli 1996 vervangen door de ANW.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,11 %
5 jaarABN AMRO3,76 %
10 jaarRabobank3,99 %
15 jaarTulp4,19 %
20 jaarTulp4,21 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 11-12-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening