Search
Close this search box.

Wat zijn de belastingschijven in 2024?

De belastingschijven in 2024 voor de inkomstenbelasting in box 1 (inkomen uit werk en woning) zijn als volgt verdeeld:


Voor inkomens tot € 75.518 geldt een belastingtarief van 36,97%. Voor inkomens vanaf € 75.518 geldt een belastingtarief van 49,50%. Dit betekent dat uw inkomen onder € 75.518 wordt belast tegen 36,97%, en elk bedrag daarboven tegen 49,50%.


De belastingtarieven in box 1 zijn belangrijke elementen van het Nederlandse belastingstelsel, en worden jaarlijks aangepast op basis van economische ontwikkelingen en overheidsbeleid. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen gezamenlijk belast, terwijl voor alleenstaanden individueel wordt gekeken naar het belastbare inkomen.


Deze schijven en tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Belastingdienst en zijn van toepassing op zowel werknemers als zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Inkomens uit andere boxen zoals box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) kennen andere tariefstructuren.


Wat zijn belastingschijven?

Belastingschijven zijn segmenten van het inkomen waarop een bepaald belastingtarief van toepassing is, en voor 2024 gelden er twee schijven voor het inkomen uit werk en woning (box 1).

Belastingplichtigen vallen afhankelijk van hun inkomen in een van deze schijven, waarbij het tarief progressief stijgt naarmate het inkomen hoger is. 


Bijvoorbeeld, voor het jaar 2024 geldt een tarief van 36,97% voor inkomens tot €75.518 , terwijl inkomens boven deze drempel worden belast tegen een tarief van 49,5%. Deze progressie zorgt ervoor dat hogere inkomens proportioneel meer belasting betalen.


Het Belastingplan 2024 specifiek wettigt deze schijven, vastgesteld door de Belastingdienst. Schijfsystemen zijn essentieel om de belastingheffing eerlijker en evenwichtiger te maken, doordat ze ervoor zorgen dat mensen met lagere inkomens minder belasting betalen in vergelijking met mensen met hogere inkomens. Zo maakt het stelsel gebruik van wet- en regelgeving zoals de Wet inkomstenbelasting 2001 om de tarieven te bepalen.


Waarom zijn belastingschijven belangrijk?

Belastingschijven zijn belangrijk omdat ze zorgen voor een eerlijke verdeling van de belastingdruk gebaseerd op inkomen, waardoor lagere inkomens minder belasting betalen dan hogere inkomens. 

Deze progressieve structuur helpt om inkomensongelijkheid te verminderen en voorziet de overheid van inkomsten om publieke diensten te financieren, zoals gezondheidszorg en infrastructuur. 


Dit systeem is verankerd in wetgeving zoals de Wet inkomstenbelasting 2001, wat stabiliteit en voorspelbaarheid biedt voor belastingbetalers zoals werknemers en zelfstandigen. Zo zorgt dit systeem bijvoorbeeld dat iemand met een inkomen van €50.000 minder belasting betaalt dan iemand met €100.000.

Wat zijn de belastingschijven in 2024?

In 2024 zijn er in Nederland twee belastingschijven voor box 1 van de inkomstenbelasting. In 2024 is het gecombineerd tarief in IB schijf 1 36,97%. Het tarief in IB schijf 2 van de loon- en inkomstenbelasting is in 2023 49,50%:

 

Schijf 2024 Belastbaar inkomen Tarief
IB Schijf 1 < € 75.518 36,97 %
IB Schijf 2 >= € 75.518 49,50 %


Hoeveel belastingschijven zijn er in 2024?

In 2024 zijn er twee belastingschijven in Nederland voor het inkomen uit werk en woning (box 1). Deze schijven zijn cruciaal voor het bepalen van hoeveel belasting u betaalt over uw inkomen. 


De eerste schijf geldt voor inkomens tot € 75.518,- met een tarief van 36,97%, en de tweede schijf voor inkomens boven € 75.518,- met een tarief van 49,50%. Deze schijven zijn van toepassing voor zowel werknemers als zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Welke belastingschijven gelden voor zzp’ers in 2024?

De belastingschijven voor zzp’ers in 2024 zijn verdeeld over twee schijven, volgend het Belastingplan 2024. In de eerste schijf betaalt u 36,97% belasting over uw inkomen tot € 75.518. Voor zelfstandigen met een inkomen boven deze drempel geldt het tarief van de tweede schijf, namelijk 49,5%.


Deze tarieven zijn gelijk aan de tarieven voor loondienst, zoals vastgesteld door de Belastingdienst. Het is belangrijk om op te merken dat zzp’ers vaak te maken krijgen met specifieke aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Deze aftrekposten kunnen de uiteindelijke belastingdruk significant verlagen.


Stel, u heeft als zzp’er een jaarinkomen van € 60.000. Over de eerste € 75.518 betaalt u dan 36,97%, wat resulteert in een belastingbedrag van € 22.182. Heeft u fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek (in 2024 verlaagd tot € 3.750) en startersaftrek (indien van toepassing), dan kunt u dit bedrag nog verlagen. Hierdoor betaalt u uiteindelijk minder belasting dan iemand zonder deze aftrekposten.


Het is aan te raden om jaarlijks uw belastingpositie te herzien samen met een fiscaal adviseur, zoals de experts van ‘de Belastingdienst’ of ‘PricewaterhouseCoopers (PwC)’. Zij kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw belastingaangifte en het benutten van alle beschikbare aftrekposten.

Belastingschijven voor AOW in 2024

De belastingschijven voor  AOW in 2024 zijn specifiek bedoeld voor mensen die een AOW-uitkering ontvangen. In 2024 zijn er drie belastingschijven waarin deze inkomsten vallen en deze zijn als volgt verdeeld

 

Belastingschijven 2024 in box 1 voor mensen van AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946:

Schijf 2024 Belastbaar inkomen Tarief
IB Schijf 1 < € 38.098 19,07 %
IB Schijf 2 >= € 38.098 < € 75.518 36,97 %
IB Schijf 3 >= € 75.518 49,50 %

 

Belastingschijven 2024 in box 1 voor mensen van AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946:

Schijf 2024 Belastbaar inkomen Tarief
IB Schijf 1 < € 40.021 19,07 %
IB Schijf 2 >= € 40.021 < € 75.518 36,97 %
IB Schijf 3 >=€ 75.518 49,50 %

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de belastingtarieven 2024 vs 2023?

In 2024 is het belangrijkste verschil in de belastingtarieven ten opzichte van 2023 de verhoging van het basistarief in de eerste schijf van 36,93% naar 36,97%.

Veelgestelde vragen over belastingschijven in 2024

Het eigenwoningforfait in 2024 bedraagt 0,35% van de WOZ-waarde van uw woning voor woningen met een waarde tussen €75.000 en €1.200.000. Dit forfait is een belasting die huiseigenaren moeten betalen over de waarde van hun eigen woning en wordt toegevoegd aan hun inkomen in box 1. Het idee achter het eigenwoningforfait is dat huiseigenaren een ‘voordeel’ hebben van het bezit van een eigen woning, vergelijkbaar met het ontvangen van huurinkomsten, zelfs als er daadwerkelijk geen huur wordt ontvangen.

In onderstaande tabel ziet u de tarieven (staffel) die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2024.

WOZ-waarde vanafWOZ-waarde maxforfaitpercentage
€ 12.500nihil
€ 12.501€ 25.0000,10 %
€ 25.001€ 50.0000,20 %
€ 50.001€ 75.0000,25 %
€ 75.001€ 1.320.0000,35 %
v.a. € 1.320.001n.v.t.€ 4.620 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.320.000

De belastingschijven voor box 2 in 2024 zijn als volgt: inkomsten uit aanmerkelijk belang worden belast tegen een tarief van 24,5% tot € 67.000 en tegen een tarief van 33,00% bij een bedrag van € 67.001 of meer:

Box 2 bedragTarief
€ 0 – € 67.00024,50%
€ 67.001 en meer33,00%

Meer over de belastingen in box 2

In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing. Uw inkomsten uit vermogen worden berekend met een forfaitair rendement. Het werkelijke rendement dat u behaalt is voor de fiscus niet relevant. Dit forfaitaire rendement was voorheen één vast percentage van 4%, per 2017 is het afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen.

Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage berekend, afhankelijk van het soort vermogen. Dit belastingpercentage is 36% (was 32% in 2023). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten vermogen: Bank- en spaartegoeden (of contant geld), Beleggingen en andere bezittingen en schulden. De tarieven voor Box 3 in 2024 zijn nog niet bekend. Over het belastingjaar 2023 wordt gerekend met de volgende (fictieve) percentages:

Soort vermogenTarief
Spaargeld0,92%
Beleggingen / andere bezittingen6,17%
Schulden2,46%

Hoe de belastingheffing in box 3 in 2024 exact eruit zal komen te zien, is ons nog niet duidelijk. Dit heeft te maken met het feit dat er sprake is van een overgang van de oude belastingheffing op basis van fictieve rendementen naar een nieuwe box 3 systematiek op basis van werkelijke rendementen. Zodra dit duidelijk is, zullen we dat hier verwerken.

Het heffingsvrije vermogen blijft  € 57.000 (2024).

Meer over de belastingen in box 3

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2024.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

 • Groep 1:     partners, (pleeg- of stief) kinderen
 • Groep 1A:  kleinkinderen en verdere afstammelingen
 • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2024Groep 1Groep 1AGroep 2
0 – 152.36810%18%30%
152.368 en hoger20%36%40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 152.368,- 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

 

Bij de erfbelasting gelden in 2024 de volgende vrijstellingen:

 

VerkrijgerVrijgesteld bedrag (2024)
Echtgenoot / geregistreerd partner of samenwonend partner795.156
Kind, pleegkinderen of stiefkinderen25.187
Zieke en gehandicapte kinderen75.546
Ouders59.643
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingenVrijgesteld
Andere verkrijgers2.658

Meer over de erfbelasting

 

De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk aan successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.

 

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2023 hieronder voor u op een rij gezet.

 

VerkrijgerVrijgesteld bedrag (2024)
Kinderen6.633
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel)31.813
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor dure studie)66.268
Eigen woning: alle ontvangers tussen 18 en 40 jaar (eenmalig of uitgesmeerd over maximaal drie aaneengesloten kalenderjaren, schenking aangewend voor aankoop eigen woning)vervallen
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingenVrijgesteld van schenkbelasting
Andere verkrijgers2.658

Meer over schenkbelasting

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2023:

 

VerkrijgerBedragPercToelichting
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd)3.362 (maximaal) Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 24.812: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 75.518 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd)1.735 (maximaal) Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is.
Arbeidskorting5.532 (maximaal) Bij een inkomen hoger dan 39.957 wordt de arbeidskorting met 6,51% van het meerdere inkomen verlaagd.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk)2.950 (maximaal) De combinatiekorting start vanaf 6.037 tot een maximum van 31.837.
Ouderenkorting2.010 Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Bedrag is afhankelijk van verzamelinkomen. Bij verzamelinkomen vanaf € 44.770 wordt de korting afgebouwd.
Alleenstaande ouderenkorting524 Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting898 Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.

Deze tarieven zijn o.a. van belang bij het berekenen van de netto maandlasten van een hypotheek.

Meer over heffingskortingen

Hoe beïnvloeden de belastingschijven van 2024 mijn hypotheekrenteaftrek?

De belastingschijven van 2024 beïnvloeden je hypotheekrenteaftrek doordat de hoogte van je belastingvoordeel afhankelijk is van de belastingtarieven in de schijf waarin je inkomen valt.

De rente die je betaalt over je hypotheek is aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Dit betekent dat je minder inkomstenbelasting betaalt. De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van het belastingtarief dat op jouw inkomen van toepassing is.

Voorbeeldberekening:

Stel je hebt een belastbaar inkomen van €80.000 en je betaalt €10.000 aan hypotheekrente per jaar.

 1. Inkomen tot €73.518:
  • Het eerste deel van je inkomen (€73.518) valt in de eerste schijf met een tarief van 36,97%.
 2. Inkomen boven €73.518:
  • Het resterende deel van je inkomen (€6.482) valt in de tweede schijf met een tarief van 49,50%.
 3. Hypotheekrenteaftrek:
  • Voor het jaar 2024 mag je hypotheekrente aftrekken tegen maximaal 36,97%, ongeacht in welke schijf je inkomen valt. Dus de aftrek voor de betaalde hypotheekrente is €10.000 * 36,97% = €3.697.

Belastingschijven en tarieven van afgelopen jaren:

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek