Financiële woordenlijst: B
B-polis
Een B-polis is een pensioenverzekering waarbij de werkgever degene is die de verzekering afsluit (verzekeringnemer).
Backservice
Backservice is de premie die betaald moet worden om bij een verhoging van het salaris de pensioenaanspraken over de achterliggende jaren aan te passen.
Backserviceverplichtingen
Backserviceverplichtingen is een andere term voor backservice.
Baisse
De term Baisse wordt onder andere gebruikt voor het aanduiden van een negatieve beursstemming of een periode van koersdaling.
Balansrente
Balansrente is een andere naam voor de bandbreedte renteconstructie.
Bandbreedte renteconstructie
Bij een hypotheek met een variabele rente wijzigt de rente normaal gesproken zeer regelmatig. Bij een bandbreedte renteconstructie is er een drempel ingebouwd waardoor de te betalen hypotheekrente pas aangepast wordt als de variabele rente een dusdanige wijziging heeft doorgemaakt dat deze buiten de drempel is gekomen.
Bankbrief
Een bankbrief is een door een bank uitgegeven obligatie.
Bankgarantie
Een bankgarantie is een zekerheidsinstrument, waarin de bank toezegt om een vastgesteld bedrag te betalen aan een begunstigde, indien deze lschriftelijk verklaart dat de tegenpartij (de opdrachtgever van de bankgarantie) bepaalde - met name genoemde - verplichtingen niet is nagekomen.
Basispunt
Een basispunt is een honderdste procentpunt (= 0,01%).
Bear market
Een bear market is een markt waarin de koersen over een breed front gedurende een langere periode dalen.
Bedrijfsobligatie
Een bedrijfsobligatie is een obligatie die wordt uitgegeven door een onderneming.
Bedrijfspensioenfonds
Een bedrijfspensioenfonds is een pensioenfonds dat door een onderneming opgericht is.
Begunstiging
Begunstiging is het aanwijzen van een gerechtigde op toekomstige uitkeringen van een pensioen of een levensverzekering.
Beheerkosten
Beheerkosten zijn de kosten die periodiek door een vermogensbeheerder (dat kan ook een fondsbeheerder van een beleggingsfonds zijn) onttrokken worden uit het belegde vermogen.
BEL 20 index
De BEL 20 index is de aandelenindex van de twintig belangrijkste Belgische ondernemingen die genoteerd staan op de effectenbeurs van Euronext Brussel.
Beleggingsfonds
Een beleggingsfonds is een collectief beheerd vermogen van meerdere deelnemers wat wordt belegd in effecten met als doel een positief rendement te behalen.
Beleggingshypotheek
Een beleggingshypotheek is een verzamelnaam van verschillende hypotheekvormen die 1 ding gemeen hebben: er wordt gedurende de looptijd van de hypotheek vermogen belegd waarmee uiteindelijk (een deel van) de hypotheek afgelost kan gaan worden.
Beleggingsportefeuille
Een beleggingsportefeuille is een ander woord voor effectenportefeuille.
Beleggingsrekening
Onder een beleggingsrekening verstaan wij een rekening waarmee in beleggingsfondsen van een bepaalde financiele instelling belegd kan worden (huisfondsen).
Beleggingsrekeninghypotheek
Een beleggingsrekeninghypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening.
Beleggingsverzekering
Een beleggingsverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen waarbinnen (een deel van) de verzekeringspremie belegd wordt.
Benchmark
Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds vergeleken worden.
Beneden pari
Op het moment dat de uitgifteprijs van een aandeel bij een emissie lager is dan de nominale waarde, wordt dit een plaatsing beneden pari genoemd.
Bereidstellingsprovisie
Een uitgebrachte hypotheekofferte met de daarin genoemde rente blijft een bepaalde periode geldig, meestal 2 tot 3 maanden. Bij verlenging wordt vaak provisie in rekening gebracht. Deze provisie wordt bereidstellingsprovisie genoemd.
Beroepsarbeidsongeschiktheid
Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen (verzekerde) beroep bepalend is.
Beroepspensioenfonds
Een beroepspensioenfonds is een pensioenfonds dat opgericht is voor beoefenaren van een bepaald beroep, zoals notarissen en medisch specialisten.
Beschikbaar premiestelsel
Een beschikbaar premiestelsel is een ander woord voor een beschikbare premieregeling.
Beschikbare premieregeling
Bij de beschikbare premieregeling (ook wel beschikbaar premiestelsel genoemd) stelt de werkgever zijn werknemers per jaar een vooraf bepaald vast premiebedrag of een percentage van het jaarsalaris of de pensioengrondslag beschikbaar ten behoeve van de pensioenopbouw.
Besloten beleggingsfonds
Een besloten beleggingsfonds is een beleggingsfonds waarvan de participaties niet vrij verhandelbaar zijn.
Bestek
Het bestek is de standaardopzet van het ontwerp van een nieuwbouwwoning.
Bestens order
Een bestens order is een order om effecten te kopen of te verkopen zonder dat er een prijslimiet meegegeven wordt.
Beta van een aandeel
De beta van een aandeel is de mate waarin de koers van dat aandeel beweegt ten opzichte van bijvoorbeeld een index.
Beurs
Een centrale, gereguleerde handelsplaats.
Beursindex
Een beursindex is een gewogen gemiddelde van een aantal effecten dat verhandelbaar is op die beurs.
Beurskapitalisatie
Beurskapitalisatie is een ander woord voor beurswaarde.
Beurskrach
Een beurskrach is een plotselinge ineenstorting van de koersen.
Beurswaarde
De beurswaarde van een beursgenoteerde onderneming, wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de actuele beurskoers.
Bewaarbedrijf
Een bewaarbedrijf is een instantie die effecten (bijv. aandelen) bewaart voor een ander.
Bewaarloon
Bewaarloon is de vergoeding die een bank of broker bij haar klanten in rekening brengt voor het in bewaring houden en administreren van effecten.
Beweeglijkheid
De beweeglijkheid is de mate waarin de waarde (of koers) van een effect verandert.
Biedkoers / biedprijs
De biedkoers is de prijs die de markt (of een beleggingsinstelling) op een gegeven moment wil betalen voor de aankoop van een bepaald effect.
Bijleenregeling
De bijleenregeling is een regeling die sinds 1 januari 2004 de aftrek van de hypotheekrente beperkt. In het kort houdt de bijleenregeling in dat u wordt geacht de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van uw woning als eigen geld in te brengen in uw nieuwe koopwoning.
Bijzonder weduwen- en weduwnaarspensioen
Indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling eindigt, ontvangt de gewezen echtgenoot of partner een premievrije aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen. Zo'n pensioenaanspraak wordt in de praktijk meestal aangeduid met de term bijzonder weduwen- of weduwnaarspensioen.
BKR
Afkorting van Bureau Krediet Registratie.
Black & Scholes formule
De Black en Scholes formule is de meestgebruikte wiskundige formule om de (theoretische) waarde van een optie te berekenen.
Blue chip
Met de term Blue chip wordt een topaandeel aangeduid.
Boeterente
Boeterente is een boete die een hypotheekinstelling in rekening kan brengen indien u uw lopende hypotheek wilt oversluiten naar een andere instelling.
Boetevrije aflossing
Bij het oversluiten van een hypotheek wordt vaak boeterente berekend. Bij de meeste hypotheekinstellingen mag u jaarlijks een bepaald percentage van de hypotheeklening boetevrij aflossen. Dit wordt de boetevrije aflossing genoemd.
Bonusaandeel
Een bonusaandeel is een aandeel dat gratis door een vennootschap uit wordt gekeerd aan de bestaande aandeelhouders.
Bookbuilding-system
Het bookbuilding systeem is een methode om de uitgifteprijs van een nieuw te noteren aandeel of obligatie te bepalen.
Bouwdepot
Een bouwdepot is dat deel van de hypotheeklening dat door de hypotheekinstelling gereserveerd wordt voor de toekomstige bouwtermijnen.
Bouwkundig rapport
Een bouwkundig rapport is een rapport waarbij een specialist de bouwkundige staat van een woning beschrijft.
Bouwrente
Bouwrente is de som van alle soorten rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de bouwer en de geldverstrekker.
Boven pari
Op het moment dat de uitgifteprijs van een aandeel hoger is dan de nominale waarde, wordt dit een plaatsing boven pari genoemd
Box 1
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeId in 3 boxen. In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken.
Box 2
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeId in 3 boxen. In box 2 worden het inkomen uit aanmerkelijk belang belast.
Box 3
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeId in 3 boxen. In box 3 wordt het inkomen uit vermogen (sparen en beleggen) belast.
Boxenstelsel
Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld worden in 3 categorie├źn. Deze 3 categorie├źn worden boxen genoemd. Vanwege deze indeling wordt het Nederlandse belastingstelsel het boxenstelsel genoemd.
Broker
Een broker is een commissionair (tussenpersoon) in effecten.
Bufferrente
Balansrente is een andere naam voor de bandbreedte renteconstructie.
Bull market
Een bull market is een markt waarin de koersen over een breed front gedurende een langere periode stijgen.
Bulletlening
Een bulletlening is een obligatielening die aan het einde van de looptijd in 1 keer wordt afgelost.
Bureau Krediet Registratie
Stichting Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, is in 1965 door het financiele bedrijfsleven opgericht om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verzorgen. Concreet houdt dit in dat het BKR centraal alle kredietverplichtingen van consumenten in Nederland registreert.
Buy-and-hold strategie
Een buy-and-hold strategie is een beleggingsstrategie waarbij een effect gekocht wordt met de intentie om die gedurende een lange periode in portefeuille te houden.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta4,16 %
5 jaarABN AMRO3,81 %
10 jaarABN AMRO4,09 %
15 jaarTulp4,28 %
20 jaarTulp4,28 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 1-12-2023)

5.000Santander8,90 %
10.000Lloyds Bank7,80 %
15.000Lloyds Bank7,20 %
25.000Lloyds Bank6,90 %
50.000Lloyds Bank6,90 %
Volledig overzicht persoonlijke lening